Vedtatte reguleringsplaner 20. juni 2023

Innhold

Planutvalget vedtok i møte 20. juni 2023 en mindre endring i reguleringsplan Colin Archersgate 8.

Plankart, bestemmelser og andre plandokumenter finner du i Plandialogen.

Informasjon om klagemuligheter

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 6 uker fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

Du kan klage skriftlig med henvisning til ArkivsakID 22/11651 på e-post postmottak@larvik.kommune.no eller send til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått.

Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om evt. klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Krav om innløsning

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Til toppen