Vedtatte reguleringsplaner 16.10.2019

Detaljert reguleringsplan for Bokeløkka Vest gbnr. 4044/3 og detaljregulering for Håkestad nord, lagerområde, del av gbnr. 1055/5.

Larvik kommunestyre vedtok i møte 16.10.2019 følgende reguleringsplaner med bestemmelser:

  • ArkivsakID 18/1024 Detaljert reguleringsplan for Bokeløkka Vest gbnr. 4044/3
  • ArkivsakID 18/1011 Detaljregulering for Håkestad nord, lagerområde, del av gbnr. 1055/5

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

eller skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

publisert 31.10.2019

Til toppen