Vedtatte reguleringsplaner 16.06.2021

Innhold

Detaljert eguleringsplan for Tveteneveien – Bakåsveien, gbnr. 4060/274 – område B1, Øvre Nanset, gbnr. 2011/3 og 687 m.fl., næringsområdet Engene i Hvarnes, gbnr. 2119/17, Risøyhavna, gbnr. 5001/407 m.fl. og Risøybukta, gbnr. 5001/870 m.fl.

Larvik kommunestyre vedtok i møte 16.06.2021 følgende reguleringsplaner med bestemmelser:

• ArkivsakID 18/391 Detaljert reguleringsplan for Tveteneveien – Bakåsveien, gbnr. 4060/274 – område B1.
• ArkivsakID 18/16301 Detaljert reguleirngsplan Øvre Nanset, gbnr. 2011/3 og 687 m.fl.
• ArkivsakID 18/23149 Detaljert reguleringsplan for næringsområdet Engene i Hvarnes, gbnr. 2119/17.
• ArkivsakID 18/118 Detaljert reguleringsplan for Risøyhavna, gbnr. 5001/407 m.fl.
• ArkivsakID 18/14312 Detaljert reguleringsplan for Risøybukta, gbnr. 5001/870 m.fl.

Informasjon om klagemuligheter

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

eller skriftlig med henvisning til arkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Krav om innløsning

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

publisert 24.06.2021 

Til toppen