Vedtatte reguleringsplaner 11.12.2019 (2)

Detaljert reguleringsplan for Brunvall gård gbnr. 4118/1 og Kverken gbnr. 2008/16 m.fl.

Larvik kommunestyre vedtok i møte 11.12.2019 følgende reguleringsplaner med bestemmelser:

  • ArkivsakID 18/14576 Detaljert reguleringsplan for Brunvall gård gbnr 4118/1
  • ArkivsakID 18/276 Detaljert reguleringsplan for Kverken gbnr 2008/16 m.fl.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

eller skriftlig med henvisning til arkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

publisert 30.01.2020 

Til toppen