Vedtatte reguleringsplaner 10.11.2021

Innhold

Detaljert reguleringsplan for Stolpestad camping, gbnr. 4123/2 og 4123/76.

Kommunestyret vedtok i møte 10.11.2021 følgende reguleringsplaner med bestemmelser:

ArkivsakID 18/16622 Detaljert reguleringsplan for Stolpestad camping, gbnr. 4123/2 og 4123/76

Informasjon om klagemuligheter

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

eller skriftlig med henvisning til arkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Krav om innløsning

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

publisert 19.11.2021 

Til toppen