Varsel om igangsetting av arbeid med planprogram og prinsipplan for Bergeløkka, gbnr. 3012/5, 5009/1 m.fl.

Innhold

Spørsmål eller synspunkter til planarbeidet sendes innen 27. august 2021

ArkivsakID 21/2243

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Larvik kommune og Fritzøe Eiendom AS setter i gang arbeid med planprogram med prinsipplan for Bergeløkka, gbnr. 30125, 5009/1 m.fl. Planprogrammet med prinsipplan skal legge premisser og overordnede rammer for utvikling av den nye bydelen på Bergeløkka.

Planområdet er ca. 100 daa og er avgrenset som vist på kartet. Bydelsutviklinga skal foregå i området som er merka med rød skravur. Planområdet vises nederst på nettsiden “Høringer”, velg aktuell plan.

Planavgrensning M Tekst Arkivsakid 21 2243 770

Formål

Formålet med planarbeidet er å fastsette rammene for utvikling av en ny bydel på Bergeløkka i Larvik, gjennom utarbeidelse av et planprogram med prinsipplan. Planprogrammet med prinsipplanen skal legge de overordnede rammene for utviklingen av den nye bydelen, og skal være et styringsverktøy som sørger for sammenheng mellom etterfølgende detaljreguleringsplaner for trinnvis utvikling av området. Oppstart av arbeidet ble vedtatt i formannskapet 17.03.2021, sak 028/21.

Planstatus

Området er i kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 avsatt til følgende formål: Kombinert bebyggelse og anleggsformål, uteoppholdsareal, idrettsanlegg, boligformål, vei, og Andre typer bebyggelse og anlegg. Området er regulert til industri, parkbelte og kombinert bebyggelse og anlegg.

Merknader

Spørsmål eller synspunkter til planarbeidet sendes innen 27. august 2021 til Larvik kommune postmottak@larvik.kommune.no, ev per brev til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik. Merk med ArkivsakID 21/2243.

Til toppen