Tillatelse til felling av hul eik

Planutvalget har gitt dispensasjon fra reguleringsplan for Kaken og Skråvika, og dermed gitt klarsignal til felling av en hul eik. Klagefrist på vedtaket er satt til tre uker.

Planutvalget i Larvik kommune har fattet vedtak om å gi dispensasjon fra § 7.1 i reguleringsplan for Kaken og Skråvika og § 2-13 (3) i kommunedelplanen for Stavern by. Dispensasjonen er gitt som ledd i behandling av søknad om tillatelse til oppføring av fire firemannsboliger, og dispensasjonen gjør det mulig å felle den hule eika på eiendommen. Tiltakshaver er Kystabakken Prosjekt AS.

Planutvalgets vedtak er basert på en vurdering av treets styrke og eiendommens bebyggbarhet, men inneholder ingen redegjørelse for om tiltaket vil ha negative konsekvenser for forekomsten av hul eik. Vedtaket legger til rette for at treet kan felles så snart klagefristen er utløpt eller til etter at en eventuell klagesak er ferdig behandlet.

Klage må sendes innen tre uker fra denne kunngjøringen. Klagen må være skriftlig og sendes med e-post til postmottak@larvik.kommune.no eller brev til:
Larvik kommune
Postboks 2020
3255 Larvik

Til toppen