Søker om å etablere snødeponi ved Yttersøveien

Innhold

Larvik kommune skal søke om tillatelse til å etablere snødeponi ved Yttersøveien. Berørte parter har blitt varslet.

Oversiktsbilde 1 (1)
Området vil være på ca. 6 – 8 dekar og er vurdert til å kunne håndtere normale snøfall. Det sees på alternative løsninger for større snøfall. Tiltaksområdet er markert i rødt (kilde: norgeskart.no)

Larvik kommune planlegger å lage et område for lagring av snø ved Yttersøveien. Det søkes om tillatelse til å bruke området i inntil 2 år. Hvis dette fungerer bra, vil vi starte en prosess for å få permanent tillatelse. Området er i dag satt av til "Anlegg for idrett og sport". 

Snøen fra veiene kan inneholde skadelige stoffer som metaller, PAH (Polysykliske aromatiske hydrokarboner) og mikroplast, samt salt fra veisalting. Vi har tatt prøver av vannet og gjort en ROS-analyse (Risiko- og sårbarhetsanalyse) av snøen. Vi vil også ta prøver av vannet som renner av fra snølagringsområdet.

Vannet fra snøen vil først renne gjennom en sedimentasjonsgrøft, en type renseanlegg, før det slippes ut i en bekk sør for området og videre ut i Numedalslågen. Dette er et tiltak for å redusere utslippet av skadelige stoffer.

Basert på datagrunnlag tilgjengelig for slike tiltak, vil sedimentasjonsgrøfter kunne redusere utslippet av skadelige stoffer med 50 - 90%. Gitt mengden av skadelige stoffer, fortynningen av vannet og tidspunktet for utslipp, vurdere tiltaket å ikke skade vannmiljøet i Numedalslågen. Hvis prøvene viser høye nivåer av skadelige stoffer, vil vi justere tiltakene.

Atkomst
Atkomst vil være via fylkesveien Yttersøveien.

Mindre snødeponi ved Lillevik

Det er søkt om tillatelse til, og godkjent etablering av et mindre snødeponi ved Lillevik renseanlegg som skal håndtere overskuddssnø fra Stavern sentrum.

Til toppen