Nå står Larvik foran viktige valg

Innhold

Fredag 21. juni sender Bane NOR forslaget til kommunedelplan over til Larvik kommune.

Først skal administrasjonen gå gjennom alt materialet og behandle saken, deretter skal politikerne vedta korridor for dobbeltsporet i august.
Oversendelsen skulle gått til kommunen fredag 14. juni, men er blitt utsatt til neste uke. Dette får imidlertid ingen betydning for den politiske behandlingen.

Gode signaler

7. august sendes saken fra administrasjonen, 14. august er det behandling i formannskapet og 21. august er det forventet at kommunestyret fatter sin endelige beslutning.

– Vi opplever at det har vært en god dialog og at Bane NOR har jobbet godt med å svare opp vedtakspunkter og imøtekomme de ønskene kommunen har hatt om å supplere eller justere materialet. Nå skal vi gå gjennom alt for å få oversikt over helheten før rådmannen kan utforme sitt råd til politikerne, sier kommunalsjef Hilde Bøkestad.

Prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR er glad for disse signalene fra kommunen, og setter pris på samarbeidet.

– Vi har jobbet lenge og grundig. Det faglige fundamentet er solid. Nå ser vi frem til et vedtak som blir viktig for byens og kommunens fremtidige utvikling, sier Solhaug.

Ekstra utredning om larvikitten

Utsettelsen skylles at Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) sendte en forsinket tilbakemelding til Larvik kommune og Bane NOR. Det er faglig uenighet mellom Bane NOR og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) om utredningen av konsekvensene for steinressursene i Larvik.

Bane NOR har utarbeidet en tilleggsrapport om steinressursene, for å komme direktoratet i møte, uten at det har lykkes å komme til enighet.

Kommunen har vært i dialog med Fylkesmannen om hvordan dette kan håndteres, og har fått støtte for at kommunen som planmyndighet kan gjøre en selvstendig vurdering av om plansaken er tilstrekkelig utredet for å behandle saken.

– Saken er omfattende. Det materialet som foreligger, sammen med tilleggsutredninger utført av Bane NOR og innspill vi har fått fra andre fagmiljø, danner et bredt kunnskapsgrunnlag som vi skal basere våre vurderinger på. Så langt vi kan se er dette tilstrekkelig for at kommunen kan behandle saken etter plan- og bygningsloven, sier Bøkestad.

Tre korridorer, to stasjonsalternativer

Nå foreligger det innsigelser til alle trasévalg og stasjonsplasseringer unntatt Kongegata høy. En innsigelse kan forklares som et foreløpig rødt lys til videre planlegging av en korridor. I realiteten står det nå mellom tre korridoralternativ på strekningen fra Virik i Sandefjord til Byskogen i Larvik, og to forskjellige stasjonsplasseringer på strekningen Byskogen til Kleivertunnelen. Dette er Verningen-, Stålaker vest- og Stålaker øst-korridorene over Tjølling. I sentrum står valget mellom Indre havn og Kongegata. Begge stasjonsalternativene har en lav og en høy variant. Bane NOR har anbefalt Stålaker øst og Indre havn høy.

Nå vil forslag til kommunedelplan først bli gjennomgått av administrasjonen. Det resulterer i en sak og en innstilling fra rådmannen, som politikerne bruker som grunnlag for sin beslutning.

Veien videre

Kommunen må gjennomføre drøftinger med de som har varslet innsigelse. Det gjelder Vestfold fylkeskommune for begge traséene i Indre havn, Direktoratet for mineralforvaltning for begge Stålaker-korridorene og Bane NOR selv for Verningen-korridoren, samt begge de lave stasjonsalternativene.

Dersom ingen trekker sine innsigelser, vil kommunestyret måtte vedta korridorer eller stasjonsalternativer med innsigelse. Da vil planforslaget bli oversendt til Fylkesmannen som innkaller partene til mekling. Dersom meklingen ikke fører fram, vil saken bli sendt videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. Basert på tidligere erfaringer tar behandlingen i departementet rundt ett år.

Om InterCity-satsingen

Strekningen mellom Sandefjord og Larvik er en del av InterCity-satsingen. Dette er Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt og utviklingen av et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Det skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud.

Til toppen