Justerer korridorene mellom Stokke og Larvik

Innhold

Bane NOR varsler at korridorene for det fremtidige dobbeltsporet utvides mellom Stokke og Larvik. – Dette dreier seg om små endringer, presiserer planleggingsleder Hans Jørgen Bihli.

Bane NOR jobber med å utrede korridorene gjennom Sandefjord og Larvik kommuner. Målsettingen er å finne det beste arealet for et fremtidig dobbeltspor.

– Underveis i planleggingen har vi sett at det er nødvendig med noen mindre justeringer, forteller planleggingsleder Hans Jørgen Bihli i Bane NOR.

Særlig gjelder dette arealer der det fremtidige sporet kan føre til omlegging av veier eller bygging av anleggsveier for å lage ny jernbane.

Planområdet (som er betegnelsen på arealet i korridorene) er derfor justert flere steder mellom Stokke og Larvik:

  • Ved Torp er planområdet utvidet på begge sider av flyplassen for å inkludere nødvendige omlegginger av adkomstveier.
  • I området ved Hjertås i Sandefjord kommune er planområdet utvidet for å inkludere mulige anleggsveier.
  • Ved Sørby/Virik er planområdet utvidet på grunn av en omlegging av adkomstvei.
  • Videre sørover er planområdet utvidet på begge sider for å inkludere omlegging av adkomstveier og anleggsveier.
  • I Larvik har en justering av Verningenkorridoren ført til en mindre utvidelse mot øst mellom Verningen og Lågen. Dette skyldes vanskelige grunnforhold og ønske om å finne berggrunn til tunnelene fra Lågen og vestover. I tillegg blir et viktig kulturmiljø mindre berørt.
  • I Larvik by utvides planområdet nord for Thor Heyerdahl videregående skole for å inkludere et arbeidsområde (tunneltverrslag) for en fremtidig jernbanetunnel.
  • Som det fremgår av kartene er det i tillegg flere mindre utvidelser langs strekningen. Dette som følge av justering av korridorene og veiomlegginger.

Hvis du har innspill eller kommentarer til disse endringene, kan du sende e-post til postmottak@banenor.no eller sende dine merknader per post til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar.

Til toppen