Godkjente reguleringsplaner 20.03.2019

Yttersø til Kråkelund (Faret) – Regulering for gang- og sykkelvei samt omlegging av Elvestien og Nevlungen Øvre, del 2, gbnr. 4091/27 m.fl. Reguleringsendring.

Larvik kommunestyre godkjente i møte 20.03.2019 følgende reguleringsplaner med bestemmelser:

  • ArkivsakID 18/13778 Yttersø til Kråkelund (Faret) – Regulering for gang- og sykkelvei samt omlegging av Elvestien
  • ArkivsakID 18/757 Nevlungen Øvre, del 2, gbnr. 4091/27 m.fl. Reguleringsendring

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

eller skriftlig med henvisning til arkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

publisert 28.03.2019

Til toppen