Godkjente reguleringsplaner 12.12.2018

Detaljert reguleringsplan for Reidar Teigens vei 10-12. Hoffs gate 2 – moske m/kulturhus. Hedrum Pukkverk. Ulverød, gbnr. 2049/2.

Larvik kommunestyre godkjente i møte 12.12.2018 følgende detaljerte reguleringsplaner:

  • ArkivsakID 18/323 Detaljert reguleringsplan for Reidar Teigens vei 10-12
  • ArkivsakID 18/621 Detaljert reguleringsplan for Hoffs gate 2 – moske m/kulturhus
  • ArkivsakID 18/4 Detaljert reguleringsplan for Hedrum Pukkverk
  • ArkivsakID 18/827 Detaljert reguleringsplan for Ulverød, gbnr. 2049/2

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

eller skriftlig med henvisning til arkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

publisert 19.12.2018

Til toppen