Godkjent endring av reguleringsplan

Innhold

Planutvalget godkjente i møte 18. juni 2024 mindre endring av reguleringsplan i henhold til plan-og nygningsloven § 12–14.

  • ArkivsakID: 24/25207: Endring av reguleringsplan for Frenvikrønningen (gbnr 1002/645) etter forenklet prosess, pbl. § 12–14 (PlanID:2003.05.02).

Klagerettigheter

Du kan klage på planutvalgets vedtak til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens § 12–12 og forvaltningslovens § 32.

Klagen sendes skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik eller til postmottak@larvik.kommune.no 

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningslovens § 15–2 og erstatning for tap etter § 15–3, jfr. forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klagerettighetene, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuelle klager kan få betydning for å iverksette tiltak.

Til toppen