Forlenget frist for uttalelser i plan- og dispensasjonssaker

Innhold

Grunnet ferieavvikling må det beregnes minst tre ukers ekstra saksbehandlingstid på saker som sendes fylkeskommunen og Statsforvalteren fra uke 23 og fram til uke 32.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune har anmodet alle kommunene i Vestfold og Telemark fylker om at det gis forlenget frist for uttalelser til plan- og dispensasjonssaker for sommeren 2024.

Larvik kommune følger denne anmodningen. 

Statsforvalter og fylkeskommunen har erfart at man mottar en del saker til behandling etter plan- og bygningsloven, hvor det ikke tas hensyn til sommerferieavvikling i sommermånedene juni og juli når det gjelder fastsettelse av uttalelsesfrister.

Det vises her til Veileder for kommuneplanens arealdel pkt. 3.12.1, der det går fram at det bør gis forlenget frist ved ferie. Tilsvarende er også anført i Veileder for reguleringsplan, pkt. 3.5.6.

Det anmodes om at det beregnes minst 3 ukers ekstra saksbehandlingstid på saker som sendes fylkeskommunen og Statsforvalteren fra uke 23 og fram til uke 32. Kommunene henstilles til å gjøre private tiltakshavere og andre berørte parter oppmerksom på behovet for forlenget uttalelsesfrist.

Det vil være bemannet hos Statsforvalteren og fylkeskommunene hele sommeren, men det vil være noe redusert kapasitet pga ferieavvikling.  

Til toppen