Dette skal Bane NOR gjøre i Larvik i 2018

Innhold

2018 blir et viktig år for planlegging av dobbeltsporet jernbane. Her kan du lese om hvordan Bane NOR skal utrede korridorene og hvordan det skal informeres om arbeidet.

HSS_Larvik_web.jpg

Før jul vedtok Larvik kommunestyre at Bane NOR skal utrede Verningen- og Stålakerkorridoren. Planene omfatter også stasjonsområdene i Indre havn og Kongegata.

7. februar var Bane NOR invitert til formannskapsmøtet i Larvik for å fortelle om det arbeidet som står foran oss i 2018.

Klimaregnskap og kulturmiljø

Bane NOR skal vurdere konsekvensene av et framtidig dobbeltspor. Dette gjelder virkninger for både prissatte og ikke-prissatte verdier. 

 • Eksempler på prissatte verdier: investeringskostnader, klimaregnskap, trafikantnytten og støy.
 • Eksempler på ikke-prissatte verdier: naturressurser, nærmiljø og friluftsliv og kulturmiljø.

I tillegg skal Bane NOR vurdere konsekvenser for lokalsamfunnet i byggeperioden, det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse og foretaket skal vurdere lokale og regionale virkninger (som for eksempel sentrums- og byutvikling).

Alle disse temaene skal Bane NOR beskrive i egne fagrapporter, som blir offentliggjort og informert om i løpet av året.

Larvik stasjon_3_29112017_web.jpg

Åpne kontordager og folkemøter

Bane NOR skal holde både politikere og befolkningen i Larvik orientert om utredningene. De har foreløpig lagt opp til følgende informasjonsopplegg:

 • Vår/sommer: Åpne kontordager (som varsles i lokalavisa og på nettsider hos kommunen/Bane NOR). Det inviteres til møter med lag og foreninger.
 • Vår/sommer og desember: Åpne folkemøter.
 • Høst: Informasjon om innholdet i fagrapportene.


Det er helheten som avgjør

Å planlegge et nytt dobbeltspor og ny jernbanestasjon kan sammenlignes med å legge et stort puslespill. Underveis kan det være vanskelig å se hvordan brikkene passer sammen. De er forskjellige i størrelse og utforming, i karakter og materiale, og bærer navn som «reduserte klimautslipp», «reisetid», «samfunnsøkonomisk lønnsomhet», «grunnforhold», «jernbaneteknikk», «dyrka mark» og «knutepunktutvikling». Hver enkelt brikke er viktig, men det er først når vi har lagt dem sammen at vi ser et helhetlig og tydelig bilde. Det bildet vil fortelle oss hvilken korridor og stasjonslokalisering vi bør velge. Samtidig skal vi løfte blikket og se hvordan «puslespillet Larvik» er del av et større bilde: strekningen mellom Porsgrunn og Oslo.

Åpent for forslag og innspill

Ved årsskiftet skal Bane NOR presentere sin anbefaling for hvilken korridor som bør bygges ut, og hvor stasjonen bør ligge. Det gjør vi utfra grundige faglige vurderinger og føringene fra Stortinget.

Deretter får Larviks politikere kommunedelplanen til behandling (med Bane NORs anbefaling), før den legges ut på høring vinteren/våren 2019. Da kan alle som vil sende oss synspunkter, innspill og forslag. Alle disse høringsuttalelsene skal gjennomgås og svares ut av Bane NOR.

I juni skal planen sluttbehandles i kommunestyret. Da skal politikerne bestemme hvilken korridor som skal planlegges videre og bygges ut.

Statlige føringer til Bane NOR og InterCity-kommunene:

 • Et pålitelig og punktlig togtilbud med kort reisetid, høy kapasitet og flere avganger.
 • Et miljøvennlig og trafikksikkert transportsystem.
 • Begrense inngrep i natur, dyreliv, matjord og kulturminner.
 • Gjøre regionen mer attraktiv for etablering av nye arbeidsplasser og boliger.
 • Bidra til kompakte byer og tettsteder med sentralt lokaliserte kollektivknutepunkter.
 • Øke tilgjengelig mellom byene langs InterCity-korridoren og mot Oslo-området.
 • Krav om samfunnsøkonomisk lønnsomme løsninger
 • Det er satt klare rammer for investeringskostnadene

 

Tekst og bilder: BaneNor

Til toppen