Departementet skal se på togtraseene før de bestemmer seg

14. januar gjennomfører Kommunal- og moderniseringsdepartementet befaring for å se på de ulike traséalternativene gjennom Tjølling.

I august 2019 vedtok kommunestyret plan for ny dobbeltsporet jernbane (kommunedelplan for InterCity) med trasé over Verningen og ny stasjon i Kongegata.

Det er knyttet innsigelse til begge traséalternativene gjennom Tjølling på strekningen Sandefjord grense – Byskogen: Bane NOR har innsigelse til Verningenkorridoren og Direktoratet for mineralforvaltning har innsigelse til korridoren kalt Stålaker øst.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark sendte i november 2019 saken over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for endelig avgjørelse for strekningen gjennom Tjølling.

KMD er nå i gang med behandling av saken, og 14. januar besøker de Larvik kommune for møte og befaring. Målet med befaringen er å se på de ulike traséalternativene gjennom Tjølling, for å få et best mulig grunnlag for å fatte et vedtak slik at også denne strekningen av planen får rettsvirkning (dvs. at den blir gyldig). På befaringen vil også representanter fra nærings- og fiskeridepartementet og samferdselsdepartementet delta, sammen med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Bane NOR, Direktoratet for mineralforvaltning og Larvik kommune.

Program

Agenda for dagen (cirkatider)

10:45 Oppmøte Larvik rådhus

10:50 Ordfører ønsker velkommen

11:00 KMD informerer om innsigelsesinstituttet

11:15 Innsigelsesmyndighetene redegjør for sine respektive standpunkt

12.15 Spørsmålsrunde

12:30 Befaring på strekningene

14:15 Avslutning

Til toppen