Byregnskap for Larvik sentrum

Innhold

Har du spørsmål om befolkningstetthet, boligtyper, arbeidsplasser og arealer for sentrum? Eller kanskje om handel, tjenester og byliv? Se byregnskapet for Larvik sentrum her!

Gågate 14

Hvor mange bor i sentrum, og hvordan er aldersfordelingen? Hvordan er arbeidsplasstettheten i bykjernen, sammenlignet med resten av kommunen? Hva slags boligtyper har vi mest av i sentrum? Hvordan er det med handel og uteliv i byen? Og hvordan har utviklingen vært de siste årene? Svaret på disse spørsmålene, og andre spørsmål du kanskje måtte ha, kan du finne i byregnskapet for Larvik.

Hva er et byregnskap?

Vestfold fylkeskommune har laget et byregnskap for Larvik og de andre byene i Vestfold, i samarbeid med kommunene. Byregnskapet er en faktabasert oversikt over temaer som befolkningstetthet, boligtyper, arbeidsplasser, arealer, handel, tjenester og byliv for Vestfoldbyene. Byregnskapet sammenstiller og synliggjør ulike faktorer som er med til å skape et levende bysentrum. I tillegg viser byregnskapet hvordan disse faktorene har endret seg over tid, og er derfor også en målestokk for hvordan utviklingen i bysentrum går.

Byregnskapene kan bidra inn i kommunens arbeid med sentrumsutvikling og strategiske prioriteringer. Byregnskapene skal gi grunnlag for å målrette bylivsutviklingen i kommunen, og å sammenligne byene imellom og måle utviklingen i den enkelte by over tid.

Byregnskapet er et faktabasert kunnskapsgrunnlag, og dataene er henta fra blant annet SSB, informasjon og kartløsninger fra de fem kommunene, Brønnøysundregisteret, manuelle registreringer og Matrikkelen.

Til toppen