Behandling av ny jernbane utsettes til august

Innhold

Den planlagte politiske behandlingen av kommundelplan for dobbeltsporet jernbane i Larvik blir utsatt fra juni til august. Utsettelsen skyldes at varslede innsigelser gir merarbeid både for Bane NOR og Larvik kommune.

Hvor skal den nye jernbanen gå gjennom Larvik kommune og hvor skal jernbanestasjonen ligge? Det har engasjert mange, som venter spent på den politiske behandlingen av saken i kommunestyret. Det skulle etter planen skje 19. juni. Forutsetningen var at det ikke ble varslet flere innsigelser til saken utover Bane NORs egne innsigelser til Verningenkorridoren og Kongegata lav.

For å sikre et best mulig kunnskapsgrunnlag, god saksbehandling og en god politisk prosess har Rådmannen og Bane NOR blitt enige om en utsettelse. Tiden frem mot juni ble etter nøye avveiing for knapp til å få forberedt saken på best mulig måte, før den skal behandles av politikerne.

Flere innsigelser

Nå foreligger det varsel om innsigelse til alle trasévalgene gjennom Tjølling (Stålaker øst-, Stålaker vest- og Verningenkorridoren) og alle stasjonsløsningene gjennom Larvik sentrum, bortsett fra Kongegata høy.

En innsigelse er en slags «stoppordre» fra en regional eller statlig myndighet. Når slike innsigelser blir varslet fører det til at Larvik kommune som planmyndighet, i samarbeid med Bane NOR som tiltakshaver, må forsøke å finne fram til løsninger og kompromisser som gjør det mulig å trekke varselet.

Det skaper en mer komplisert prosess med flere møter og utbedring av materialet for å forsøke å komme fram til enighet med en eller flere innsigelsesmyndigheter. Dersom dette ikke lykkes vil kommunen ikke kunne vedta planen på ordinær måte. Da involveres Fylkesmannen, som inviterer til en meklingsrunde. Hvis meklingen ikke fører fram, må planen vedtas i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Et godt faktagrunnlag

Direktoratet for mineralforvaltning har varslet innsigelse til to av tre traséer gjennom Tjølling.

– Etter vårt første møte med Direktoratet for mineralforvaltning på fredag, gikk vi gjennom framdriftsplanen sammen med Bane NOR og fant ut at vi trenger mer tid for å få en forsvarlig prosess, sier kommunalsjef Hilde Bøkestad.

Bane NORs prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug sier seg enig.

– Det er viktig for å få presentert et godt faktagrunnlag, slik at politikerne blir trygge på den beste løsningen mellom Sandefjord og Larvik, sier Solhaug.

Grundig saksbehandling

En utsettelse fra juni til august er ikke en lang utsettelse, men gir tilstrekkelig tid til en forsvarlig prosess. Møter med de ulike innsigelsesmyndighetene skjer nå i mai, parallelt med at Bane NOR jobber videre med kunnskapsgrunnlaget som oversendes kommunen i midten av juni. Deretter går kommunen gjennom alt og skriver en politisk sak før de folkevalgte kan behandle saken.

I en så viktig sak mener Rådmannen det er nødvendig at det gis nok tid til saksbehandling og rom for politisk drøfting.

– Det viktigste er at vi med utsettelsen både får nok tid til den politiske behandlingen av saken, og at saksbehandlingen blir så grundig og god som dette viktige prosjektet krever. Utredningsmaterialet er stort og det har kommet inn mange høringsuttalelser som også skal svares ut, sier Bøkestad.

Nå foreslår Rådmannen at saken tas opp i formannskapet 14. august og sluttbehandles av kommunestyret 21. august.

Til toppen