Siste nytt 8/2023

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Åpne møter 

Kontrollutvalget i Larvik kommune
Tirsdag 28. februar fra kl. 12.00 til 15.30 i Romberggata 4, møterom Tjølling

Utvalg for valgsaker
Torsdag 2. mars fra kl. 18.00 til 20.00 i Rombbergata 4, møterom Larvik

Reguleringsplan til offentlig ettersyn

Følgende forslag til reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser er lagt ut til offentlig ettersyn:

  • Stretere camping (ArkivsakID 20/1517)

Planutvalget behandlet forslagene i møte 14. februar 2023. I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslagene lagt ut til offentlig ettersyn i Plandialogen

Innsending av merknader

Merknader til planforslaget kan sendes inn via Plandialogen eller skriftlig med referanse til ArkivsakID til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik eller postmottak@larvik.kommune.no

Frist for innsendelse av merknader er 15. april 2023.

Godkjent endringer av reguleringsplaner

Planutvalget godkjente i møte 14. februar 2023 mindre endringer av reguleringsplaner iht. Plan og
bygningsloven § 12- 14

● ArkivsakID: 22/11346 Mindre endring av reguleringsplan for Berganmoen industriområde,
gbnr 79/44 og 79/72 (planID: 201532)

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra
denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32. Klagen sendes
skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255
LARVIK eller til postmottak@larvik.kommune.no

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter §
15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før
klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at
klagefristen er utgått for å få avklart om evt. klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Kloden er tilbake

Carl Nesjars installasjon Kloden er tilbake i Badeparken. Larvik kommune inviterer til markering 28. februar.

Kloden Februar 2023

Ferske befolkningstall

I 2022 var det rekordhøy befolkningsvekst i kommunen. – Larvik har ikke hatt like høye tall siden 1980-tallet, forteller ordfører Erik Bringedal.

Ordfører Erik Bringedal

Rapportering av avvik 

I fjor ble det innrapportert til sammen 3184 hendelser i tjenesteområdet helse- og mestring. Virksomhetsleder for sykehjem, Monica Hammari, ønsker at de ansatte skal bli enda tryggere på hvordan de går fram når de har noe å rapportere. 

Monica Hammari Web

Ledige stillinger

Publisert 23. februar 2023.

Til toppen