Siste nytt 17/2024

Innhold

Få med deg ukens kunngjøringer fra Larvik kommune.

Varsel om planlagt utslipp torsdag 25. april

I forbindelse med et vann- og avløpsprosjekt blir det utført planlagt utslipp på en rekke pumpestasjoner torsdag 25. april 2024. Arbeidet gjennomføres så raskt som mulig, og det vil bli skiltet ved aktuelle badestrender. 

Hølen Pumpestasjon

Høring av nytt veinavn for Blokkebuktveien

Larvik kommune ber om tilbakemeldinger på tildeling av nytt veinavn Blokkebuktveien. Veien som skal tildeles nytt veinavn er lokalisert fra Barkevikveien, ved administrasjonsbygget på Blokkebukta camping. Frist for uttalelse er 16. mai 2024.

Kartutsnitt Blokkebuktveien

Høring av nye veinavn i Breivannsområdet

Larvik kommune ber om tilbakemeldinger på tildeling av de nye veinavnene: Breivannsveien, Breivannsbakken, Breivannsøya, Korsdalsveien, Siljuvannsåsen, Mattiaskilen, Kariåsen, Langvannslia, Viddaseterveien. Frist for uttalelse er 16. mai 2024.

Kartutsnitt Breivann

ROM for ungdom

Er du mellom 13 og 24 år og berørt av noen med utfordringer med psykisk helse eller rus? Ung Arena Larvik arrangerer ROM-UNG tirsdag 30. april. På ROM UNG møtes ungdom og fagpersoner for å dele erfaringer og lære av hverandre.

UNG ROM Ung Arena

Politisk møteplan uke 18

Eldrerådet
Tirsdag 30. april fra kl. 13.00 til 15.00 i Biblioteket på Gloppesenteret

Innvandrerråd
Tirsdag 30. april fra kl. 17.30 til 19.30 i Romberggata 4, møterom Brunlanes

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Tirsdag 30. april fra kl. 17.30 til 20.30, fjernmøte

Ungdomsrådet
Tirsdag 30. april fra kl. 17.00 til 20.00 i Romberggata 4, møterom Hedrum

Hovedutvalg for budsjett og økonomi
Tirsdag 30. april fra kl. 17.00 til 21.00 i Romberggata 4, møterom Tjølling

Kontrollutvalget i Larvik kommune
Tirsdag 30. april fra kl. 10.00 til 14.00 i Romberggata 4, møterom Tjølling

Administrasjonsutvalget
Tirsdag 2. mai fra kl. 14.00 til 15.30 i Romberggata 4, møterom Brunlanes

Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift
Tirsdag 2. mai fra kl. 17.00 til 20.00

Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring
Tirsdag 2. mai fra kl. 17.00 til 20.00 i Romberggata 4

Hovedutvalg for miljø, kultur og næring
Tirsdag 2. mai fra kl. 17.00 til 21.00 i Romberggata 4, møterom Larvik

Hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering
Tirsdag 2. mai fra kl. 17.00 til 21.00 i Feyers gate 7, møterom Sentrum

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Følgende forslag til reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser er lagt ut til offentlig ettersyn:

  • Malerød pukkverk (ArkivsakID 23/3848)

Planutvalget behandlet forslagene i møte 16.04.2024 i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 er forslagene lagt ut til offentlig ettersyn i Plandialogen.

Innsending av merknader
Merknader til planforslaget kan sendes inn via Plandialogen eller skriftlig med referanse til ArkivsakID
til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Frist for innsendelse av merknader er 8. juni 2024.

Godkjent endring av reguleringsplan

Planutvalget godkjente i møte 16. april 2024 mindre endring av reguleringsplaner iht. plan og bygningsloven § 12- 14:

  • ArkivsakID: 23/37068 - Endring av reguleringsplan for Bokeløkka etter forenklet prosess (PlanID: 201611)

Planutvalgets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12 og forvaltningslovens § 32. Klagen sendes skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK eller til postmottak@larvik.kommune.no.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen. 

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Ledige stillinger

Til toppen