Siste nytt 13/2023

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Reguleringsplan til offentlig ettersyn

Detaljert reguleringsplan for Sørskogen hyttefelt med arkivsakID 22/2127 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Forslaget til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser ble fremmet i kommunestyret 22. mars 2023. 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget utlagt til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen

Merknader til planforslaget sendes inn via elektronisk skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik eller postmottak@larvik.kommune.no

Frist for innsendelse av merknader er 20. mai 2023.

Godkjente reguleringsplaner

Larvik kommunestyre vedtok i møte 22. mars 2023 følgende reguleringsplan med bestemmelser:

  • Ødegården fritidsbebyggelse (ArkivsakID 22/1208)

Plankart, bestemmelser og andre plandokumenter finnes i Plandialogen

Informasjon om klagemuligheter

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12 og forvaltningslovens § 32. Klagen sendes elektronisk via plandialogen, eller skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Krav om innløsning

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Søk integreringstilskudd før 15. april

Lokale organisasjoner som er registrert i Frivilligregisteret, kan søke om integreringstilskudd (IMDi-midler) i form av prosjekttilskudd, til tiltak som bidrar til å øke samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. 

IMDI Midler

Europeiske arkitekter skal slåss om Larvik

Den anerkjente arkitektkonkurransen Europan 17 ble lansert på mandag med fem norske tomter – Larvik har en av dem.

Bøkkerfjellet + Indre Havn (2)

Endrede hentedager våren 2023

Avfallet blir hentet til andre dager enn vanlig i forbindelse med høytids- og helligdagene i påske og mai 2023.

Web Renovasjonsbiler

Her starter snart gravearbeidene

Larvik kommune skal legge nytt vann- og avløpsanlegg i Schultzes gate og deler av Josefinegata. Prosjektet starter opp i april og skal etter planen være ferdig til november 2023.

Schultzes Gate1

Ledige stillinger

  • Helsesykepleiere
  • Avdelingsleder, Dokumentsenteret
  • Teamleder skole
  • Sykepleier/vernepleier
  • Fastleger
  • Faglig rådgiver, Tjenestedesign og kvalitetsutvikling
  • Helsefagarbeidere

Publisert 30. mars 2023.

Til toppen