Kommunedirektørens ledergruppe

Ledergruppen utgjør kommunens strategiske ledelse.

Gro Herheim Bilde Torget

Kommunedirektørens ansvar og oppgaver

Gro Herheim er kommunedirektør i Larvik kommune. Hun tiltrådte stillingen 7. september 2020.

Kommunedirektøren er kommunes øverste administrative leder og står ansvarlig overfor kommunestyret. Direktørens oppgaver og ansvar fremgår av kommunelovens § 23 og av kommunens delegeringsreglement.

Kommunedirektøren skal sørge for at:

  • Saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt
  • Administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter, overordnede instrukser og at den er gjenstand for betryggende kontroll

Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle folkevalgte organer bortsett fra kontrollutvalget.

Normalt møter rådmannen i kommunestyret, formannskapet og administrasjonsutvalget, mens kommunalsjefer og ev. virksomhetsledere møter i fagkomiteene og andre utvalg og råd.

Kommunedirektørens ledergruppe

Ledergruppen utgjør kommunens strategiske ledelse og består av:

  • Guro Winsvold, kommunalsjef for helse og mestring
  • Jan-Erik Norder, kommunalsjef for oppvekst og kvalifisering
  • Jan Olav Vagle, konstituert kommunalsjef for eiendom og teknisk drift
  • Kristine Borvik, kommunalsjef for verdiskapning og stedsutvikling 
  • Atle Willems, kommunalsjef for økonomi og virksomhetsstyring
  • Marit Kobro, kommunalsjef for organisasjon og innovasjon
Til toppen