Vedtekter LKS

Vedtekter for Larvik kommunalansattes seniorforening.

Vedtekter for Larvik kommunalansattes seniorforening (LKS)
(Vedtatt på årsmøte 17.02.22)

§ 1. Igangsettelse og navn
Larvik kommunalansattes pensjonistforening (LKP) ble dannet ved et stiftelsesmøte 10.02.2009. Foreningen endret navn til Larvik kommunalansattes seniorforening (LKS) på årsmøtet 09.02.2016.

§ 2. Formål
Larvik kommunalansattes seniorforening (LKS) er en partipolitisk uavhengig og nøytral forening som har som formål å utvikle det sosiale fellesskap, å verne om og fremme medlemmenes kulturelle interesser.

§ 3. Medlemskap
Tidligere ansatte i Larvik kommune og kommunale foretak som er blitt pensjonister (og som har avsluttet sitt arbeidsforhold i Larvik kommune som siste arbeidsgiver), etter gjeldende aldersgrense, og AFP-pensjonister kan bli medlem i foreningen. Det føres medlemslister, og for medlemskapet betales en kontingent som fastsettes av årsmøtet. Innbetalingsfristen for denne er 1. februar.
Ved arrangementer kan det være aktuelt at medlemmene betaler en egenandel. Ved bindende påmelding blir ikke innbetalt egenandel tilbakebetalt for avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp.

§ 4. Organisasjon
1. Årsmøtet er det øverste organ i foreningen.
2. Styret, som består av 5 medlemmer med 2 varamedlemmer, velges av årsmøtet. Leder
velges særskilt. Styrets funksjonstid er to år. Leder kan velges for ett år. For å sikre
kontinuitet, bør det tilstrebes at halvparten av styrets medlemmer velges hvert år. HR-
rådgiver er kommunens kontaktperson for styret.
3. Valgkomiteen, som består av 3 medlemmer, velges av årsmøtet.. De velges for to år av
gangen.
4. Revisor, som velges av årsmøtet for 2 år av gangen.

§ 5. Stemmerett og valgbarhet.
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6. Innkalling til årsmøte
1. Varsel om årsmøte averteres i Østlands-Posten 3 uker før møtedato, og gjøres kjent for
medlemmene i semesterprogrammet.
2. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøte, må være innsendt skriftlig til
styret innen 2 uker før årsmøte.

§ 7. Årsmøtet
Årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av februar og skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.
Etter konstituering (velge møtedirigent, referent, 2 til tellekorps og 2 til å underskrive protokollen) skal årsmøtet behandle disse sakene:
1. Årsberetning fra styret. Godkjent årsberetning leveres til Larvik kommunes HR-avdeling.
2. Årsregnskap.
3. Innkomne forslag
4. Saker fra styret
5. Godtgjørelse til styret.
6. Medlemskontingent.
7. Budsjett.
8. Valg:
-Styremedlemmer.
-Varamedlemmer
-Revisor
-Valgkomite, hvor styret foreslår medlemmer

§ 8. Beslutningsmyndighet
Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer i styret.

§ 9. Oppløsning
Forslag om oppløsning av foreningen skal behandles på et ordinært årsmøte, og kan vedtas med minst 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller eventuelle økonomiske midler Larvik kommune.

 

Til toppen