Tilskudd fra Bufdir 2020

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lyser ut tilskuddsordninger med frist 13. desember 2019.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier) og Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser.

For begge ordningene gjelder: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Søknadsfrist for 2020 er 13. desember 2019.

Det søkes om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal.

Til toppen