Tilskudd fra Bufdir 2019

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lyser ut tilskuddsordninger med frist 10. desember 2018.

"Inkludering av barn i lavinntektsfamilier" og "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser".

For begge ordningene gjelder: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

Søknadsfrist for 2019 er 10. desember 2018.

Det søkes om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal.

Til toppen