Regnskap 2020 - mye bedre enn forventet

Innhold

Regnskap 2020 for Larvik kommune er oversendt til revisjon. Regnskapet skal behandles politisk i kommunestyrets møte i mai.

Larvik kommune har i 2020 et positivt netto driftsresultat på 73 mill kr. Dette er 69 mill kr over revidert budsjett. 

Noen hovedpunkter som er grunnlag for resultatet:

  • Koronatiltakene som er iverksatt, er i all hovedsak finansiert ved ekstra rammetilskudd og mottatte skjønnsmidler.
  • Ordinære driftsutgifter er en del høyere enn budsjett, spesielt innen Helse og mestring, i tillegg har NAV et merforbruk på sosial støtte. 
  • Finansinntektene er mye bedre enn budsjett og skyldes god avkastning på Primæroppgavefondet i 2020 med 63 mill kr. I tillegg er renteutgiftene lavere enn regulert budsjett med 8 mill kr.
  • Ser vi bort fra inntektene fra Primæroppgavefondet, er driften samlet sett i balanse. 

Skaper trygghet

Larvik kommune hadde også i 2019 et godt netto driftsresultat på nærmere 116 mill kr. Da regnskapet ble behandlet var den økonomiske situasjonen i 2020, knyttet til covid-19 pandemien, så uklar at en betydelig del av dette resultatet, 87,8 mill kr ble avsatt til disposisjonsfond. Ut fra de tallene som forelå i mai 2020, planla Larvik kommune for et betydelig underskudd i 2020.

Den frie delen av disposisjonsfondet vil, etter 2020-regnskapet, kunne ligge drøyt 90 mill kr over kommunestyrets vedtatte målsetting på 5% av driftsinntektene. Dette er svært positivt og vil skape økt trygghet rundt de store investeringsprosjektene som planlegges de nærmeste årene.

Uten avkastningen fra  Primæroppgavefondet ville kommunen i 2020 fortsatt hatt et positivt netto driftsresultat på ca 10 mill kr. Mange faktorer utenfor kommunens kontroll er med på å skape dette resultatet i 2020. Rentenivå, lønnsoppgjør og statlige kompensasjonsordninger bidrar i stor grad til at resultatet blir positivt. 

God styring i unntaksår

Kommunedirektøren vil fremheve innsatsen som er gjort innen alle deler av organisasjonen i 2020. Året 2020 har vært et styrings- og driftsmessig unntaksår med store utfordringer innenfor kommunens tjenesteområder. Disse utfordringene er i stor grad håndtert uten at organisasjonen har mistet kontrollen over ressursene underveis. 

Til toppen