Om prikker og skjenkekontroll i Larvik kommune

Østlands-Posten har gjennom flere saker den siste tiden skrevet om Larvik kommunes skjenkekontroll og prikktildeling.

Gjennom sakene kan man få inntrykk av at mange skjenkesteder driver useriøst og at kommunen deler ut prikker i øst og vest. Vi har derfor behov for å formidle noen faktaopplysninger om skjenkekontroll i Larvik.

Untitled design (18).jpg

Av Sissel Aasheim, leder for Samfunnskontakt

I 2017 gjennomførte Larvik kommunes skjenkekontrollører 303 salgs- og skjenkekontroller. I tillegg ble det gjennomført kontroller i form av gjennomgang av stedenes hjemmesider og Facebooksider. Det ble i løpet av året ilagt totalt 48 prikker, fordelt på 12 skjenke- og salgssteder, for 19 ulike brudd på alkohollovens bestemmelser. Enkelte av prikktildelingene var foranlediget av rapport fra andre myndigheter.

Det fremgår direkte av alkoholforskriftens § 10-3 hvilke forhold som fører til ileggelse av prikker, og hvor mange prikker som skal ilegges for de ulike forholdene. I 15 av de 19 sakene fra 2017 ble det kun ilagt 1 eller 2 prikker.

Skjenkekontroller i Larvik 2017

Det er først når et sted har blitt tildelt til sammen 12 prikker, i løpet av en periode på to år, at prikktildelingen får konsekvenser for stedet. Bevillingen inndras da for et tidsrom på én uke.

Kun to skjenkesteder fikk iløpet av 2017 til sammen 12 prikker.

  • Det var 124 salgs- og skjenkesteder i Larvik kommune i 2017
  • Larvik kommunes skjenkekontrollører gjennomførte 303 salgs- og skjenkekontroller i 2017

  • Det ble iløpet av året ilagt totalt 48 prikker

  • Prikkene er fordelt på 12 skjenke- og salgssteder for 19 ulike brudd på alkohollovens bestemmelser

  • I 15 av de 19 sakene ble det kun ilagt 1 eller 2 prikker

Ileggelsen av enkeltprikker får ingen direkte konsekvens for salgs- eller skjenkestedet. Det er først når et sted har blitt tildelt til sammen 12 prikker, i løpet av en periode på to år, at prikktildelingen får konsekvenser for stedet. Bevillingen inndras da for et tidsrom på én uke. Det var kun to skjenkesteder som i løpet av 2017 hadde fått til sammen 12 prikker.

Kommunen har en plikt til å kontrollere utøvelsen av salgs- og skjenkebevillinger, og det følger av alkoholforskriften at kommunen årlig skal utføre minst tre ganger så mange kontroller som den har salgs- og skjenkesteder. I 2017 var det 124 salgs- og skjenkesteder i Larvik kommune. Kommunen skulle derfor etter loven ha gjennomført minst 372 kontroller i løpet av året.

Regelverket som forvaltes ved kontrollene følger av alkoholloven og alkoholforskriften. Dette er nasjonale regler, som skal forvaltes på samme måte i alle landets kommuner. Da prikktildelingssystemet trådte i kraft 1. januar 2016 var et av formålene nettopp likebehandling og forutsigbarhet for skjenke- og salgsstedene. Det er administrasjonen sin oppgave å følge opp regelverket blant annet for å bidra til et tryggest mulig uteliv i Larvik kommune og for å forhindre at aktører som ikke forholder seg til regelverket får konkurransefortrinn.

Slik administrasjonen ser det viser tallene fra 2017 at det ilegges svært få prikker til salgs- og skjenkestedene i kommunen ut i fra hvor mange kontroller som ble gjennomført. I de fleste av sakene gjelder prikktildelingen mindre alvorlige brudd. Dette tyder på at de aller fleste av salgs- og skjenkestedene i kommunen står for en seriøs drift.

Til toppen