Larvik med lavest sykefravær i Vestfold

Larvik er kommunen med lavest sykefravær i Vestfold. Nå skal forskningsstiftelsen FAFO se nærmere på hvordan Larvik kommune jobber med HMS og arbeidsmiljø.

nærvær.jpg

De siste fraværstallene for Larvik kommune samlet er i april 6,99%, noe som er lavest av de store Vestfoldkommunene. HR-avdelingen i Larvik kommune har det siste året jobbet systematisk for å få fraværstallene ned, blant annet gjennom å fremme nærværsarbeid.

Fafo ser til Larvik
Forskningsstiftelsen Fafo er i gang med et forskningsprosjekt om sykefravær og arbeidsmiljø i norske kommuner. Hensikten med prosjektet er å få frem gode eksempler på innovativt arbeid med HMS og arbeidsmiljø i kommunale virksomheter, og Larvik er en av fire kommuner som skal delta i prosjektet.

Kari Teigen_R1A6148_sh.jpg

Hovedkriteriet for å være med i studiet er lavt sykefravær, og vi er veldig fornøyde med at Fafo nå skal se nærmere på hvordan vi har jobbet med nærvær og HMS i Larvik, sier HR-sjef Kari Teigen.

–Fafo undersøker to tjenesteområder i hver case-kommune og har allerede vært hos oss og intervjuet både rådmann, kommunalsjefer, verneombud og andre relevante ledere, sier Teigen.

Kunnskapen som prosjektet frembringer skal gi et grunnlag for videre satsing og utvikling av kommunenes HMS- og arbeidsmiljøarbeid, og for KS’ arbeid på området.  

Noen av tiltakene Larvik kommune har gjennomført:

  • Tettere samarbeid med NAV
  • Kursing av ledere
  • Økt individuell oppfølging av sykmeldte
  • Dialogmøter mellom ledere og sykmeldte
  • Informasjon til alle ansatte om nærværsarbeidet
  • Dialog med alle fastlegene

Tett samarbeid med NAV.
Vi har inngått et tett samarbeid med NAV Larvik og NAV arbeidslivsenter med tiltak som jevnlige samarbeidsmøter, kurs for ledere og individoppfølging av ansatte i kommunen, sier HMS-rådgiver Guri Svenni i Larvik kommune.

Vi vet av forskning at det er svært mange med sykefravær som ved god oppfølging og tilrettelegging vil kunne komme helt eller delvis tilbake i ordinær jobb. Jobb er helsefremmende for de aller fleste av oss. Dette er et komplekst arbeid og vi må jobbe må flere arenaer samtidig, sier Svenni.

legetime_edited-1.jpg

Iverksatt en rekke tiltak
I januar fikk alle ansatte brev med informasjon om økt fokus på nærværsarbeid. Vi sendte også brev til alle fastlegene med oppfordring om å bli tydeligere på avklaringer rundt funksjonsnivå når de skriver sykmeldinger. Gjennom dette blir det enklere for oss som arbeidsgiver å tilrettelegge der det er nødvendig, sier Svenni.

NAV arbeidslivsenter har nå to rådgivere som bistår kommunen på systemnivå og med oppfølging av ledere. Videre har NAV Larvik tre veiledere som følger opp ansatte i samarbeid med lederne, for eksempel i dialogmøter.

Guri Finne Svenni_R1A6147_sh.jpg

Oppfølging av ledere.
Svenni mener tett oppfølging av ledere også er et viktig bidrag.

–Ledere for sykmeldte får drøftet og vurdert arbeidet de gjør og får bistand der de trenger det. Der det er behov for dialogmøter avtales dette direkte, trenger de bistand fra bedriftshelsetjenesten bestilles dette direkte – det samme ved behov for arbeidsmiljøprosesser, sier hun.

Informasjon til de sykmeldte er også helt sentralt. De får god informasjon fra HR-avdeling og NAV om hva som er forventet, hvilke rutiner de må være klar over og hvem som er støttespillere og samarbeidspartnere. De lærer om medvirkningsplikten som ansatt og om hva dette innebærer.

Det er ingen tvil om at denne satsingen på nærvær nå gir resultater. Vi har fått mange tilbakemeldinger både fra ledere og sykmeldte om at den tette oppfølgingen og nærværet fra arbeidsgiver bidrar til at veien tilbake til jobb blir kortere, avslutter Svenni.

Til toppen