Bøkebloggens digitale gapestokk

–Jeg har det øverste ansvaret for de ansattes arbeidsmiljø, og kan ikke akseptere Bøkebloggens digitale gapestokk der ansatte med navn og bilde utsettes for grove påstander om uetisk adferd, skriver rådmann Jan Arvid Kristengård i dette innlegget.

Torsdag 5.juli publiserte Bøkebloggen innlegget «Larvik kommunes bygningsinspektør fikser tilsynsrapporter på bestilling» hvor bloggens redaktør Arne Sandnes fremstiller udokumenterte påstander om at navngitte ansatte i kommunen bevisst driver forskjellsbehandling.

I et innlegg i Østlandsposten lørdag 7.juli tilbakeviser assisterende rådmann Ingvild Aartun påstandene på det sterkeste og krever at ansvarlig redaktør i Bøkebloggen trekker innlegget.

Innlegget er ikke trukket tilbake.

Arne Sandnes fikk mulighet til å legge fram sin dokumentasjon for assisterende rådmann mandagen etter innlegget i Østlandsposten, men vi har fortsatt ikke mottatt noe fra Sandnes. Det er selvsagt slik at dersom Arne Sandnes hadde besittet dokumentasjon på bevisst forskjellsbehandling (korrupsjon) hadde han hatt et personlig ansvar for å gå til politiet med dette. Verken Sandnes eller andre har bedt om møte med meg hvor de ønsker å legge fram dokumentasjon som går i retning av korrupsjon blant ansatte, noe jeg mener alle innbyggere bør gjøre – om de ikke velger å gå rett til politiet.

Sandnes sier til Østlands-Posten at dokumentasjonen ble levert kontrollutvalget i Larvik kommune for å inngå i den forvaltningsrevisjonen som ble gjennomført av byggesaksavdelingen i 2017. Dette tilsier at materialet ble vurdert av Telemark distriktsrevisjon i rapporten som var til behandling i kommunestyret i desember 2017. Det ble verken antydet ukultur eller korrupsjon i denne rapporten.

Digital gapestokk
Beskyldningene som Bøkebloggen fremsetter er en stor belastning for berørte ansatte i kommunen - ikke bare navngitte personer men for hele arbeidsmiljøet. Det er også en belastning for de berørtes familier, og det vil kunne påvirke rekruttering av godt kvalifisert personell.  Slike anklager kan – helt ubegrunnet - bli hengende på noens gode navn og rykte i lengre tid, og i mange tilfeller være ødeleggende for den som utsettes for dette. Dette oppleves som en gapestokk i digital form. Jeg velger derfor å kommentere dette nok en gang i Østlandsposten, og ikke i en blogg som jeg vurderer som useriøs hva gjelder flere innlegg om Larvik kommune.

Jan Arvid Kristengård.jpg

Vi etterstreber god forvaltningsskikk.
Det er viktig for kommunen å opprettholde god forvaltningsskikk. Vi skal påse at publikum blir møtt på en god måte og får tilbakemelding på sine henvendelser, samt at saksbehandlingen er grundig, rask og korrekt. I byggesaker er det som regel flere parter og dermed også flere hensyn å ta. I sakene er det ofte slik at den enes fordel er den andres ulempe. Det arbeides kontinuerlig med utvikling og forbedring også på dette området i kommunen. Dette gjøres ut fra et grunnleggende syn om at ting alltid kan bli bedre og at organisasjonen skal lære på systemnivå ut fra erfaringer som gjøres i enkeltsaker.

De ansatte sitter daglig og vurderer ulike hensyn opp mot regelverket. Alle saker og avgjørelser diskuteres innad i avdelingen, og ethvert vedtak skal godkjennes av sidemann, nettopp for å påse at det ikke er tatt utenforliggende hensyn, at det ikke foreligger usaklig forskjellsbehandling eller at avgjørelsene er vilkårlige eller urimelige.

Alle henvendelser blir tatt alvorlig
Jeg kan forsikre om at vi går grundig gjennom alle varsler vi mottar om kritikkverdige forhold på utførelsen av jobben til ansatte, uansett hvor de har sitt arbeid i organisasjonen. At kommunens ansatte står for en høy etisk standard er svært viktig for meg, og dette er tydelig formidlet til alle ansatte og godt forankret i de etiske retningslinjene som alle ansatte må signere på at de har lest og forstått. Der fremgår det tydelig at ansatte har plikt til å gripe inn om de opplever at kolleger opptrer i strid med de etiske retningslinjene og at brudd på retningslinjene kan få konsekvenser for arbeidsforholdet til Larvik kommune.

Ansattes rett til et godt arbeidsmiljø
Ord og bilder er mektige våpen som ikke må misbrukes. Bøkebloggen har etterhvert fått mange lesere i Larvikssamfunnet og bidrar til meningsdannelsen hos innbyggerne. Med dette følger et ansvar for å opptre varsomt ved bruk av navn og bilde i saker de mener er kritikkverdige. Den digitale gapestokken som bloggen her formidler er en stor belastning for både enkeltpersoner, familie og arbeidsplass. Jeg som rådmann har det øverste ansvaret for de ansattes arbeidsmiljø, og kan ikke akseptere at de med navn og bilde utsettes for grove, udokumenterte påstander om uetisk adferd.

 

Jan Arvid Kristengård
Rådmann
Larvik kommune

Til toppen