Arealplanene - status og videre fremdrift

Innhold

Onsdag 6. oktober vedtok kommunestyret de tre arealplanene. Her kommer litt informasjon om status og videre fremdrift.

Hva ble vedtatt?

  • Kommuneplanens arealdel for perioden 2021 - 2033 (kart og bestemmelser)
  • Kommunedelplan for Larvik by med sentrumsstrategi 2021 - 2033 (kart og bestemmelser)
  • Kommunedelplan for Stavern by 2021 - 2033 (kart og bestemmelser)

Rettsvirkning og unntak

Planene har i utgangspunktet rettsvirkning fra vedtakstidspunktet, med det er noen unntak:

1. Nye områder (ny arealbruk) som er vedtatt inn og hvor det har kommet innsigelse (for eksempel fra Statsforvalteren eller fylkeskommunen), får ikke rettsvirkning før det er gjennomført en mekling. Ordfører må anmode om meklingen, som gjennomføres av Statsforvalteren. Av erfaring kan en mekling skje før jul. 

2. Fra det politiske kom det forslag til endringer av bestemmelsene. Noen av forslagene som ble vedtatt medfører betydelige endringer i det som har vært på høring. Eksempelvis ble det vedtatte helt nye bestemmelser om krav til uteoppholdsarealer og lekearealer, og det ble vedtatt at maksimal utnyttelsesgrad i småhusområder skulle økes fra 35 %-BYA til 40 %-BYA. 

Plan- og bygningsloven legger opp til at det ikke kan treffes vedtak (med rettsvirkning) som medfører en bruk av arealer som ikke har vært gjenstand for høring under planbehandlingen. Når det allikevel er fattet slikt vedtak må iallfall deler av planen sendes på ny høring. 

Arealplan arbeider nå med å få oversikt over endringene som ble vedtatt i bestemmelsene, så vi kan vurdere om endringene må på ny høring. Vi må også vurdere om de endringene som er vedtatt påvirker andre bestemmelser som dermed også må endres/må på ny høring. Etter samtale med Statsforvalteren onsdag, før kommunestyrets møte, er det klart at terskelen er lav for hva som må sendes på høring.

 

Fremdrift

Vi har havnet i en situasjon hvor det ikke er helt klart hvilke deler av de vedtatte planene som har fått rettsvirkning. Arealplan vil så raskt som mulig komme med en vurdering av hva som nå har rettsvirkning og hva som må på ny høring. Vi håper å ha en slik vurdering klar mot slutten av uke 41 eller tidlig uke 42. Våre vurderinger skal sjekkes ut med kommuneadvokaten og Statsforvalteren slik at vi er trygge på hvilke deler av planene som har rettsvirkning og hvilke deler som må på ny høring. 

Hvis arealplan kommer til at noe av det som er vedtatt er uklart, eller at de vedtatte endringene gjør det nødvendig å endre andre deler av planen, vil det være nødvendig med en politisk avklaring i kommunestyret før bestemmelsene sendes på høring. Kommunestyrets neste møte er den 10. november. 

Det er for tidlig å si når den kommende høringsfristen utløper, og når saken kan behandles på nytt av kommunestyret, men det er tidligere antydet at en endelig egengodkjenning tidligst kan skje i kommunestyrets mars-møte. Før sommeren kan være et realistisk anslag.

 

Behandling av saker

For behandling av byggesaker og andre søknader, gjelder følgende:

Hovedregelen er at det er vedtakstidspunktet som er styrende for hvilken plan søknaden skal behandles etter. 
Dette gjelder hvis vi overholder saksbehandlingsfristene. Hvis vi overskrider frister, så er det det plangrunnlaget som gjaldt ved utløpet av fristen, som gjelder. 

Hvordan skal vi jobbe nå?

Det utarbeides et dokument med bestemmelser pr. arealplan 2021 - 2033 og hvor de vedtatte bestemmelsene som er rettskraftige, vil stå i svart skrift. De bestemmelsene som må høres, vil stå i rød skrift, og vil inntil videre ikke være gjeldende.

Disse dokumentene vil bli gjort tilgjengelige så snart de er klare. Vi anslår uke 42. 

Kontakt

  • Hege Eick Virksomhetsleder
Til toppen