Fremmede arter

Innhold

Fremmede arter og organismer er en av de største truslene mot naturmangfoldet på jorda.

Url format not supported.

Fremmede arter kan føre til store problemer for miljøet, helsen vår og økonomien. Det er spesielt invaderende arter, og arter som sprer sykdom eller parasitter, som er problematisk for de naturlige økosystemene. 

Spredning 

Problemene med fremmede arter er at de har stor konkurranse- og spredningsevne. De evner derfor å fortrenge stedegne arter som ikke klarer å overleve. Hageavfall sprer også sykdomssmitte til arter vi ønsker å ta vare på. Et eksempel på dette er sykdommen Phytophthora som blant annet har kommet til Bøkeskogen.

Bekjempelse av fremmede arter er en relativt ny problemstilling som kanskje ikke alle er klar over eller har rettet fokuset mot. Erfaringer fra andre land viser at utfordringen foreløpig ikke er stor i Norge, men at problemet med fremmede arter vil bli større i tiden fremover. Dersom vi ikke gjør tiltak vil de økologiske og økonomiske kostnadene øke raskt.

Å kontrollere og å hindre spredning av høyrisiko artene er en stor oppgave og det er viktig at alle bidrar. Aktiv bekjempelse og ikke minst kunnskap om spredningsbiologi og spredningsveier, samt tilrettelegging for alle til «å gi» sitt bidrag er viktig.

Ved bekjempelse av de fremmede planteartene er det viktig at plantene ivaretas, transporteres og destrueres på en forsvarlig måte, og ikke kastes tilfeldig i naturen eller på tilfeldige avfallsplasser for hageavfall. De ulike artene har ulike behandlingsformer for bekjempelse – f.eks. forbrenning og varmkompostering.

Parkslirekne, hybridslirekne, kjempebjørnekjeks og tromsøpalme må behandles med svært høye temperaturer for å miste formeringsevnen/spireevnen.

Bekjempelse 

Dersom du har fremmede arter i din hage kan du se bilder og lese mer om bekjempelse av disse på lenkene under. 

Fremmede, skadelige plantearter skal kuttes i mindre biter, pakkes i sekker eller poser og leveres som restavfall for å forhindre spredning.
Restavfall som samles inn hjemme eller på gjenvinningstasjon blir levert til energigjenvinning. Det vil si at planterestene brennes opp.

Oversikt - fremmede arter

Hva som er fremmede arter finner du i Artsdatabanken

Til toppen