Miljørntilskuddet

Innhold

Foreninger, organisasjoner, frivillige, bedrifter og næringsliv kan søke om tilskuddsmidler til klimatiltak og tiltak for å fremme naturmangfold i Larvik kommune.

Hva kan du søke om midler til?

 • Klimatiltak innenfor Larvik kommunes grenser 
 • Tiltak for å fremme naturmangfoldet innenfor Larvik kommunes grenser 

Tilskudd gis til å dekke dokumenterte kostnader knyttet direkte til tiltaket/aktiviteten. 

Merk at det er enkelte tiltak det ikke kan søkes midler til, for eksempel kan det ikke søkes energioptimaliserende tiltak som for eksempel solceller og varmepumper.

Unntaket er varmepumper til frivilligheten, her kan du søke om inntil 25 000 kroner, så lenge resten av kriteriene for tilskuddsordningen er oppfylt. Se retningslingslinjene for tilskuddsordningen for mer informasjon

Hvor finner jeg de vedtatte retningslinjene for tilskuddsordningen? 

Slik søker du

Du søker i et digitalt søknadsskjema.

Hvem kan søke? 

 • Frivillighetssektoren, både organisasjoner og mindre formelt sammensatte grupper og enkeltpersoner som holder til i Larvik kommune.
 • Næringsliv/bedrifter som er knyttet med drifts- og forretningsadresse i Larvik kommune
 • Tjenesteområder, virksomhetsområder og avdelinger i Larvik kommune som bedrift

Aktører som ikke holder til i Larvik kommune sine grenser kan ikke søke. 

Hvor mye kan du søke om? 

Du kan søke om midler på inntil 200 000 kroner.  Kommunen gir et maksimalt tilskudd på inntil 50 % av tiltakets dokumenterte totalkostnad. Det vil si at egenandelen må dekke minst 50 % av tiltakets totale kostnader. 

Kommunen kan tildeles en mindre prosentandel basert på en helhetlig vurdering av søknaden. Egenandelen kan dekkes både av arbeidstimer og økonomisk. Egeninnsats i arbeidstimer tilsvarer 400 kroner pr. time. Noe av egenandelen må være økonomisk innsats.  

Søknadsfrist?

Søknadsfristen var 1. oktober 2023.

Har du spørsmål kan du gjerne kontakte oss på e-post miljo@larvik.kommune.no.

Hva må søknaden inneholde? 

Søknaden leveres digitalt og må inneholde: 

 • Navn på søker og eventuelle samarbeidspartnere 
 • Hva det søkes midler til 
 • Organisasjonsnummer
 • Kontaktinformasjon 
 • Beskrivelse av tiltaket og hvordan det bygger opp under støtteordningens mål 
 • Beskrivelse av forventet effekt av tiltaket 
 • Gjennomføringsplan 
 • Informasjon om hvem som er ansvarlig for evt. videre drift av tiltak etter det er gjennomført. 
 • Finansieringsplan 

Hvordan vurderes søknadene? 

Alle søknader behandles likt i et vurderingsskjema og det gjennomføres en helhetlig vurdering basert på bestemte retningslinjer. 

Følgende vil bli særlig vektlagt: 

 • Gjennomførbarhet: Basert på innlevert informasjon om gjennomføring, plan og budsjett gjøres en vurdering på hvor realistisk man antar prosjektet vil være.
 • Omstillingsgrad/effekt: Basert på prosjektets antatte effekt og beskrivelse gjøres det en helhetlig vurdering på i hvilken grad prosjektet vil bidra til at Larvik kommune omstilles til et lavutslippssamfunn.
 • Prosjektets rekkevidde: Basert på beskrivelse og innlevert informasjon gjøres en vurdering på i hvilken grad prosjektet vil komme allmennheten til gode, og treffe en størst mulig del av Larvikssamfunnet. 

Videre vil følgende vektlegges noe i vurderingen: 

 • Samarbeid: At flere parter samarbeider om et felles tiltak vil være en fordel og vil prioriteres 
 • Innovasjon/nytenking: Basert på innlevert informasjon gjøres en vurdering av i hvilken grad et tiltak er innovativt og nytenkende.
 • Andre positive effekter av tiltaket: I noen tilfeller kan klimatiltak ha positive effekter for andre områder. 

Hvilke forpliktelser følger tilskuddsmidlene? 

Når tiltaket er avsluttes skal følgende sendes inn: 

 • Anmodning om utbetaling 
 • Rapportering 
 • Dokumenterte kostnader 

Dette leveres i et eget elektronisk skjema. Utbetaling skjer når nødvendig dokumentasjon er innsendt. Dersom tildelingen er stor er det mulig å søke om delutbetaling.

Lever ferdigrapport

Hva ønsker kommunen å oppnå med denne tilskuddsordningen? 

Larvik kommune ønsker gjennom tilskuddsordningen å fremme et positivt arbeid med klima og naturmangfoldet innenfor kommunens grenser. Tilskuddsordningen skal virke som en motivasjon for omstilling til et lavutslippssamfunn og å fremme naturmangfoldet i Larvik kommune.

Tilskuddsordningen er et aktivt virkemiddel for å bygge opp under følgende bærekraftsmål: 

 • Bærekraftige byer og samfunn (bærekraftsmål 11)
 • Stoppe klimaendringene (bærekraftsmål 13)
 • Livet under vann (bærekraftsmål 14)
 • Samarbeid for å nå målene (bærekraftsmål 17)

Til toppen