Areal og transport

Innhold

Areal og transport handler om hvor vi bor, jobber, lever og hvordan vi forflytter oss mellom ulike aktiviteter i hverdagen.

Når vi ser dette i sammenheng snakker vi om samordnet areal- og transportplanlegging. Klima- og transportpyramiden illustrerer hvilke type tiltak som vil gi størst effekt på reduksjon av klimagassutslipp. Det å se hvor det bygges boliger i sammenheng med hvor det etableres blant annet arbeidsplasser, næringsliv og skoler vil ifølge pyramiden ha størst effekt. Deretter vil et styrket og attraktivt kollektivtilbud, samt god og trygg tilrettelegging for gående og syklende ha en god effekt, gjerne i kombinasjon med tiltak for å begrense biltrafikken. Til sist i pyramiden er det tiltak som går på å redusere utslipp fra kjøretøyene ved teknologisk utvikling, for eksempel overgangen fra fossilt drivstoff til el-bil.

Larvik kommune har et landareal på 772 km2, og består av flere lokale kommunesentre. Dette gjør at kommunen har noen utfordringer knyttet til spredt bebyggelse og lange reiseavstander. 

Veitrafikk er den største kilden til klimagassutslipp i kommunen, og stod for 40 % av utslippene i 2018. Personbilene stod for den største andelen av utslippene med over 40 000 tonn CO2-ekvivalenter, dette tilsvarer nesten 68 % av utslippene fra veitrafikken. Videre viser tall fra reisevaneundersøkelsen 2013/14 at 70 % av persontransporten i Larvik ble gjennomført med bil. Dette betyr at vi har et stort potensiale for å redusere utslippet fra våre transportvaner. Dersom vi for eksempel bytter bilen med sykkel en dag i uka kan vi redusere vårt eget klimagassutslipp fra transport med opptil 20 %.

Hvorfor reise miljøvennlig?

Å gå, sykle eller reise kollektivt anses som miljøvennlige transportformer. Under har Miljørn listet opp ni gode grunner til å reise miljøvennlig:

  1. Opplevelsen: Selve reisen blir en del av opplevelsen
  2. Det sosiale: Vi møter andre mennesker ansikt til ansikt fremfor å sitte i hver vår blikkboks
  3. Humøret: Man blir glad av frisk luft, dagslys og bevegelse
  4. Helsegevinster: Bevegelse gir helsegevinster både for hjerne, hjerte og skjelett.
  5. Økonomien: Det er gjerne billigere å reise miljøvennlig, man slipper for eksempel å betale for parkering
  6. Reisetid: Flere steder vil en dør-til-dør reise ta kortere tid med for eksempel sykkel enn bil fordi man slipper å stå i kø.
  7. Tidsbruk: På bussen eller toget kan du bruke tiden til noe annet enn å følge med på veien, for eksempel se på serier eller jobbe.
  8. Snømåking: På vinteren slipper du å grave frem bilen din fra snøen dersom du tar bussen.
  9. Klima og miljø: Det er bedre for klimaet og miljøet dersom flere reiser miljøvennlig.

Har du noen flere gode grunner? Send en mail til miljo@larvik.kommune.no

Dersom du ønsker mer fordypende informasjon om temaet areal og transport i Larvik kommune kan du laste ned beslutningsgrunnlaget til kommunens Klima- og energiplan her. 

Hvordan jobber Larvik kommune med klimautfordringer knyttet til Areal og transport?

Til toppen