Nedgravde oljetanker

Innhold

Informasjon om hvordan melde inn nedgravd oljetank og hvilke som må fjernes.

Melde inn nedgravd oljetank

Skaff oversikt over hvor fyringstanker ligger nedgravd. Bygge- og gravearbeider kan medføre betydelig forurensning dersom ”glemte” nedgravde fyringstanker ødelegges.

Larvik brann og redning har et register over nedgravde tanker (fyringsolje, parafin, bensin og spillolje osv ).  Dette er i hovedsak tanker over 3200 liter som skal kontrolleres i henhold til forurensningsforskriften, og godkjennes med jevne mellomrom.

Melde inn nedgravde oljetanker

Grave på boligtomt

Dersom det skal graves på boligtomter er det viktig at det sjekkes nøye på forhånd om det kan ligge en slik nedgravd tank på eiendommen. Dermed kan en unngå svært ubehagelige opplevelser med forurensende utslipp til grunnvannet eller åpent vassdrag.

Uansett om det skal graves eller ikke oppfordres alle som har slike tanker å melde det inn til Tankregisteret hos Brann- og Feiervesenet. Det er kostnadsfritt, og medfører ikke automatisk kontrollansvar etter forskriften så lenge tanken er under 3200 liter.

Opprydding

Opprydding av slike forurensende utslipp kan bli meget kostbart, og kostnaden hviler på den som har forårsaket utslippet – det vil si ansvarlig for gravearbeidet.

Fjerne oljetanker

Oljetanker som er større enn 3200 liter skal tømmes, rengjøres og graves opp for destruksjon.

Oljetanker mindre enn 3200 liter kan stå nedgravd, men de må tømmes, rengjøres og fylles med godkjent fyllmasse når de tas ut av bruk. Godkjent fyllmasse kan være sand-grus-pukk. Dette må dokumenteres i form av bilder eller liknende.

I nærheten av drikkevann

Huseier med tank som ligger slikt til at avrenning går mot Farris, Hallevannet, Ulvsbakk, Allumtjern, Musevann eller Holtetjern må følge forskriften uansett størrelse tanken har.

Forskrift

31.01.1997 kom "Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker".

Formål

Formålet med forskriften er å motvirke fare for forurensning av grunnen fra tanker som ikke lenger er tette.

En grunnforurensning vil relativt snart forplante seg til grunnvannet, og deretter til åpne vassdrag og kyststrekninger. Utlekking av petroleumsprodukter vil ha negative effekter på det biologiske miljøet i vann og vassdrag, det kan gi helsemessige plager og ulemper og det kan få negative økonomiske effekter for en rekke næringsinteresser. Opprensking etter slike lekkasjer er kostbart. Forskriften ble slik at det var opp til hver enkelt kommune om de ville benytte den.

I Larvik gjelder følgende

Vedtatt i kommunestyret 09.05.01 i sak 042/01.

  1. Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker av 31. januar 1997 gjøres gjeldende for hele Larvik kommune
  2. Forskriften gjøres gjeldende for alle nedgravde tanker over 3200liter. I nedslagsfeltene til Farris, Hallevannet, Holtetjern, Allumtjønna, Musevann og Ulfsbaktjønna gjelder forskriften for alle tanker uansett størrelse.
  3. Lokal forskrift: Ved kontroll av GUP tank. Tankens første kontroll er 30 år. Ved fastsettelse av ny kontroll. Skiftes alle rør og moffer under bakken, til rystfritt eller plast, gis det nye 30 år på ok tank. Ved kun utført trykktest uten utskiftning, gis det 5 åt til neste kontroll.
    Brannvesenet skal registrere alle tanker som forskriften/vedtaket gjelder for og føre tilsyn med at disse vedlikeholdes etter fastlagte intervaller.

Krav til aktører

Larvik brann og redning stiller krav til aktører som skal arbeide med oljetanker enten dette gjelder nye tanker, vedlikehold eller fjerne gamle. Kravene til aktørene er utformet i brosjyre "Krav til aktører som skal kontrollere nedgravde oljetanker"

Godkjente firmaer er

Firma Telefon
Septik & miljø service Sandefjord 33 48 60 00
Sauro rørmontasje Larvik 33 12 64 33
Norweld control services Larvik 33 13 24 50
Til toppen