Nedgravde oljetanker

Innhold

Alle oljetanker som ikke er i bruk skal tømmes, rengjøres og fjernes. Dette gjelder alle tanker (uansett størrelse) i hele kommunen.

Har du en nedgravd oljetank på din eiendom, er det ditt ansvar. Dette gjelder også ved eventuelle lekkasje. Dersom din oljetank begynner å lekke, blir du erstatningsansvarlig og risikerer å få avkortning i forsikringen eller ingen dekning av forsikringen. Alle oljetanker som ikke er i bruk skal tømmes, rengjøres og graves opp.

Fjerning av oljetank

Alle nedgravde oljetanker som ikke er i bruk, skal tømmes og rengjøres før de graves opp. Påfyllings- og lufterør regnes som en del av tanken og skal også fjernes når oljetanken ikke er i bruk.

Tømming og rengjøring

Tømming og rengjøring av oljetanker medfører brann- og forurensningsfare. Det er svært viktig at fjerningen av oljetanken gjøres på riktig måte:

  • Tanken skal rengjøres og gassmåles før den tas opp av bakken.
  • Tanken er ikke tom selv om den er «brent tom». Det ligger igjen et restvolum. Derfor må den tømmes og rengjøres.
  • Tømming og rengjøring skal utføres av firma som har kompetanse, utstyr og tillatelser til å utstede gasfri-sertifikat og til å fjerne farlig gods.

Fjern nedgravd oljetank

Tanken må være tømt og rengjort før den graves opp. For øvrig stilles ingen kompetansekrav til den som skal grave fram tanken og ta den opp.

Når tanken er løftet opp, undersøkes gropa der den har ligget. Er det tegn til oljesøl skal massene fjernes og leveres til godkjent mottak. Kontakt kommunen for mer veiledning ved behov. Et godkjent firma vil kjenne til hvordan dette skal ivaretas. 

Er det ikke tegn til oljesøl skal dette komme frem i melding om fjerning, som sendes til kommunen.

web_oljetank4.jpg

Levering av tank

Etter at tanken er gravd opp, skal den leveres til et godkjent avfallsmottak. Tankeier må sørge for å få et gassfri-sertifikat av firmaet som utfører rengjøringsjobben. Dette er gyldig i 24 timer, og må fremvises ved innlevering til mottak.

Dokumentasjon av fjerning

Firmaet som utfører jobben med tømming, rensing og fjerning av tanken, skal sende inn dokumentasjon på dette til Larvik kommune. Kommunen har da plikt til å oppdatere tankregisteret. Det er tankeiers ansvar å sørge for at dokumentasjon sendes inn.

Meld inn nedgravd oljetank

Særlige tilfeller

I noen få tilfeller kan det søkes om å la tanken ligge. Ta kontakt med Larvik brann og redning for mer info.

Overgang til bioolje

For å bruke eksisterende tankt til biobrensen, må tanken kontrolleres og sertifiseres på ny. Dette for å sikre at tanken er tett. Kontrollen må utføres etter bransjestandard for tankkontroll, dokumenteres og sendes inn til Larvik kommune. Kontrollregimet for tanktypen gjelder og må følges videre.

Forbud fra 2020

Fyring med olje og parafin blir forbudt fra 2020.  

Mer info om dette på oljefri.no

Til toppen