Nedgravde oljetanker

Innhold

Fyring med olje og parafin blir forbudt fra 2020.

Det betyr at du i løpet av 2019 må finne en annen energikilde hvis du bruker fossil olje eller parafin til oppvarming i dag. Forbudet vil gjelde for både boliger og bygg, men med enkelte unntak.

Økonomisk støtte

Enova gir økonomisk støtte hvis du erstatter fossil oljefyring med et fornybart alternativ og samtidig sanerer oljetanken. De gir også økonomisk tilskudd til fornybare, vannbårne oppvarmingsløsninger, til energirådgivning og til helthetlig energioppgradering av boligen din.

Mer informasjon om økonomisk tilskudd finner du her.

Oljetank på egen eiendom

Lekkasjer fra nedgravde oljetanker kan forurense både bolig, jordsmonn og grunnvann. De fleste nedgravde oljetanker for fyringsolje i private hjem er fra 1960 - og 70-tallet, med størrelse mellom 800 og 1200 liter. Frem til begynnelsen av 1970-årene brukte man i hovedsak ståltanker, mens GUP-tanker (glassfibertank) ble standard etter 1970. Ståltanker har en levetid på ca 30 år, og er ekstra utsatt for lekkasje ettersom de ruster både innvendig og utvendig.
Dersom din gamle oljetank begynner å lekke, risikerer du både å bli erstatningsansvarlig og få avkortning i forsikringen. Alle som eier en olje- eller parafintank har i henhold til forurensningsloven ansvar for at den er i slik forfatning at den ikke forurenser egen eller annen manns eiendom.

Fjern nedgravd oljetank

Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk skal tømmes, rengjøres, graves opp og leveres til destruksjon. Det er ikke tilstrekkelig om du har brent tanken tom, det kan fortsatt ligge over 100 liter olje i en slik "tom" tank. Av denne grunn anbefales det å benytte et firma som kan håndtere brennbart avfall på en sikker måte, og sørge for at tanken er rengjort og gassfri ved levering til mottak.

På oljefri.no finnes en oversikt over lokale firma som er godkjent som såkalte «energispesialister» og kan ta på seg jobben med å sanere tanker, men det er også mulig å kontakte andre entreprenører.
For entreprenører som skal ta opp tomme tanker er det viktig å vite at tanken skal være rengjort og gassmålt før den kan leveres til avfallsdeponi. Gassmålingen eller rengjøringen kan enten utføres av entreprenøren selv, eller av et eksternt firma før tanken tas opp av bakken. Det foreligger ikke noen spesifikke krav til entreprenøren som tar jobben med å grave opp tanken, foruten at et gass-sertifikat må utstedes.

Noen tanker kan ligge vanskelig til, slik at eventuelt gravearbeid ikke kan utføres. Ta kontakt med Larvik brann og redning for mer informasjon i slike tilfeller.

Meld inn nedgravd tank

Som tankeier er dine to viktigste plikter å: 

1. Melde fra skriftlig om nedgravd tank, eller fjerning av denne til Larvik brann og redning. 

2. Utføre periodisk tilstandskontroll på tanker over 3200 liter (som er i bruk).

I Larvik kommune er det Larvik brann og redning som fører register over oljetanker. Når tanken er fjernet sender utførende entreprenør skriftlig dokumentasjon til kommunen og gjenpart til eier. Tankeier skal oppbevare sitt eksemplar og har plikt til å sørge for at dokumentasjonen sendes til kommunen. 

Meld inn nedgravd oljetank

For entreprenører

Dersom det skal graves på boligtomter er det viktig at det sjekkes nøye på forhånd om det kan ligge en nedgravd oljetank på eiendommen. Opprydding av slike forurensende utslipp kan bli meget kostbart, og kostnaden hviler på den som har forårsaket utslippet; det vil si ansvarlig for gravearbeidet.

I det man måtte påtreffe forurensede masser under gravearbeider, uansett årsak, inntreffer bestemmelsene i forurensningsforskriftens kapitel 2.

Veileder til forskriften finner du her. 

For entreprenører som skal ta opp tomme tanker er det viktig å vite at tanken skal være gassmålt før den kan leveres til avfallsdeponi. Arbeidsgiver skal også innhente arbeidssertifikat for alt arbeid på eller i nærheten av tank, rom eller rørledninger som har inneholdt brann- eller helsefarlig stoff ifølge Forskrift for utførelse av arbeid § 29-1. Sertifikatet skal blant annet inneholde beskrivelse av det arbeidet som tillates, og særlige sikkerhetstiltak som skal iverksettes. Mer info finner du på regelhjelp.no

Til toppen