Tobakk

Innhold

Alle virksomheter som selger tobakk er pliktige til å registrere seg i Tobakkssalgsregisteret, både detaljister og grossister.

Dette inkluderer også salg av e-sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukter og andre tobakkssurrogater.

Registrering og avregistrering i Tobakksalgsregisteret

Veiledning for registrering Veiledning for avregistrering

Registreringen er kostnadsfri, men alle registrerte virksomheter må betale et årlig tilsynsgebyr.

Pris

Årlig tilsynsavgift er for tiden 5420 kroner.

For midlertidige salgssteder kreves det 1450 kroner. Med midlertidig salg menes salg i en periode på opptil 30 dager årlig.

Avgiftsnivået reguleres årlig etter gjeldende satser i Forskrift om registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer mv.

Internkontroll for utsalgssteder for tobakk og- surrogater

Alle salgssteder/detaljister plikter å etablere en internkontroll jf. tobakksskadeloven § 5. Internkontrollen skal være tilpasset det enkelte salgsstedet og blant annet å bidra til at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap om regelverket. Kravene til internkontrollen er nærmere regulert i kapittel 5 i tobakkssalgsforskriften

Internkontrollen skal dokumenteres skriftlig og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn av salgsstedets størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for tilsynsmyndigheten.

Internkontrollen skal minimum inneholde følgende:

  1. Tobakksskadeloven
  2. Tobakkssalgsforskriften
  3. Organisasjonskart.
  4. Rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik. Info
  5. Bekreftelse på at samtlige ansatte har tilstrekkelige kunnskaper og kompetanse til å overholde kravene i tobakksskadeloven og bestemmelsene i denne(signaturskjema på gjennomført opplæring).

Internkontrollen kan oppbevares sammen med internkontroll for alkohol.

Forklaringer om internkontrollen

Lover, retningslinjer og kontroll av salgssteder

Larvik kommune fører tilsyn med registrerte utsalgssteder i kommunen som selger tobakksvarer og -surrogater, som e-sigaretter og urtesnus. Helsedirektoratet fører tilsyn med grossister.

Tilsynet skal særlig omfatte aldersgrensebestemmelsene og krav til internkontroll.

Alle steder som selger tobakk skal kontrolleres minst en gang i året og det skal utføres minst to ganger så mange tilsyn som det er salgssteder i kommunen.

Tilsynet kan foregå åpent eller anonymt. Etter utført kontroll skal kontrolløren alltid presentere seg for stedets ansvarshavende og muntlig redegjøre for sitt inntrykk av stedet og vesentlige funn.

Ved overtredelse av bestemmelsene i tobakkskadeloven vil skriftlig rapport sendes, senest innen én uke, til salgsstedet, med mulighet for salgsstedet til å uttale seg innen to uker, jf. tobakkssalgsforskriften § 20.

Tilsynsmyndighetene kan pålegge retting og tvangsmulkt etter tobakksskadeloven § 8 eller gi salgsforbud etter tobakksskadeloven § 9.

Politiet kan også ilegge bøter for ulovlig salg, jf. tobakksskadeloven § 44.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon se Helsedirektoratets nettsider.

Tlf: 33171000
postmottak@larvik.kommune.no

 

Til toppen