Slik kan Herregårdsanlegget i Larvik bli!

Innhold

Til høsten skal kommunestyret ta stilling til hvordan Herregården og området rundt skal utvikle seg de neste årene; et samlingspunkt og en frodig oase for opplevelser, aktiviteter og attraksjoner.

Akantus-prosjekt fase 3
Slik kan altså Herregårdsanlegget se ut. Akantusprosjektet har mottatt tilskudd fra Vestfold fylkeskommune og midler fra statsbudsjettet i 2024.

Herregårdsanlegget har en unik historie og en sentral beliggenhet, som gir Larvik muligheter få andre byer har.

Det er Larvik kommune og Vestfoldmuseene som eier prosjektet som kalles for Akantus. Akantus-prosjektet omfatter Herregården i Larvik, Herregårdshagen, Gamle Mesterfjellet skole, Herregårdssletta og Herregårdsbakken.

En mulighetsstudie viser tre ulike faser for det store prosjektet, som består av mange under- og delprosjekter.

Illustrasjonene er basert på funn i arkiver, regnskap, brev, rapporter og arkeologiske utgravinger. 

Mer om mulighetsstudien

En mulighetsstudie er et forslag hvor det i dette tilfellet er et arkitektteam som har synliggjort mulighetene for prosjektet.

Larvik kommune og Vestfoldmuseene kalte mulighetsstudien «Invitasjon til å utarbeide et mulighetsstudie for et museumsanlegg, en historisk hage, et nyskapende byutviklingsprosjekt». Til sammen leverte hele 20 store og kjente norske arkitektkontor tilbud. LPO Arkitekter, SLA Norge AS og Kvorning Design fikk oppdraget.

Mulighetsstudien er et av flere viktige grunnlagsdokumenter for en kortversjon som Larvik kommune og Vestfoldmuseene sammen har utarbeidet for å konkretisere visjoner, mål og muligheter for området.  Du kan bla i den digitale kortversjonen under. 

Foreslår tre faser

Mulighetsstudien foreslår tre faser:

Fase 1: 2024-2027

Akantus Drone 0378 Fase 1 NY
 • Rive Annekset (2024).
 • Videreføre arkeologiske undersøkelser
 • Rive tilbygget («Gulosten») og renovere Gamle Mesterfjellet skole
 • Grunn- og terrengarbeider nordvestre del av hagen
 • Etablere jordfabrikk og jordkjeller, eventuelt annen driftsmessig hageinfrastruktur
 • Gjenskape det nordvestre damanlegget
 • Avdekke ruin og gjennomføre sikringsarbeid
 • Rive mellombygget og tilrettelegge for relevant aktivitet i Gymsalen
 • Prosjektere for gjenbruk av materialer fra Annekset
 • Gjennomføre reguleringsplan for området
 • Opprette egen stilling med ansvar for hagens utvikling og drift – en gartnermester
 • Teste ut innovative drifts- og/eller aktivitetsskapende virksomhet i hagen
 • Modell for utendørs bruk
 • Skilte adkomstsone til anlegget fra vest

Fase 2: 2028-2031

Akantus Drone 0378 Fase 2 NY
 • Rive hovedbygningen på Torstrand skole
 • Åpne bekkeløp/historisk vannrenne vest for Herregården og prosjektere for fordrøyning av overvann
 • Bygge vernebygg/museumsareal i nordre del av hagen – i enden av hovedaksen
 • Videreføre hageanlegget – gjenskape den midtre delen
 • Etablere en driftsbygning vest for Herregården
 • Legge om rundkjøring ved avkjøring til Herregårdsbakken.
 • Etablere adkomstsone ved Herregårdssletta og reetablering av trær som allè mot kirken.
 • Tilrettelegge for digital formidling av hageanlegget
 • Reetablere bastionhagen
 • Ett permanent nyskapende element i hagen – hageinnovasjon i praksis

Fase 3: 2032-2035

Akantus Drone 0378 Fase 3 NY
 • Rive Gymsalen
 • Bygge et større fonteneanlegg/vannarrangement sentralt i hagen
 • Legge om adkomst til Søndre Vestfold fengsel
 • Etablere nye bygningsstrukturer sør i anlegget, underordnet hagens geometri og omfang
 • Videreføre hageanleggets søndre del på taket av eller tilpasset valgt utviklingsløsning
 • Bygge om kryss ved Kristian Fredriks vei og omlegge del av vei

Det blir i løpet av kort tid satt opp en liten informasjonsutstilling i hagen bak østfløyen av Herregårdshagen i samarbeid med Verket slik at nysgjerrige kan bli bedre kjent med planene.

Behandles i kommunestyret til høsten

Mulighetsstudien skal behandles politisk i ulike råd og utvalg, før den slutt behandles i kommunestyret i høst.

Akantusprosjektet har mottatt tilskudd fra Vestfold fylkeskommune og midler fra statsbudsjettet i 2024.

Bakgrunn for Akantus

2022 ble det bestemt at Larvik Museum skal lokaliseres til herregårdsområdet, som dermed også blir museets viktigste formidlingsarena. 

Museet skal etablere et nasjonalt senter for grevskapshistorie og hagekunstens historie. 

Larvik kommune skal lokalisere deler av sin virksomhet, med lavterskel helseforebyggende aktivitet, kunnskapsoverføring og arbeidstrening til området.

Den nye kjernevirksomheten skal gi kraft til å utvikle Herregården og hagen som et attraktivt og viktig sted i Larvik.

Noen av de planlagte tiltakene i Akantus-prosjektet:

 • Larvik museum flytter til gamle Mesterfjellet skole
 • Utvikle Herregårdshagen
 • Flytte kommunens avdeling Verket til gamle Mesterfjellet skole
 • Tilrettelegge for aktivitet som museumsforskning og formidling, arbeidstrening, læring, helsefremmendearbeid, sosialt entreprenørskap m.m.
 • Tilrettelegge for aktivt drift som drivhus, verksteder, lager, vanningsanlegg, dammer- og fonteneanlegg, selskapsutleie, konserter
Til toppen