Folkestemmen – et folkepanel i Larvik

Innhold

Larvik kommune vil høre fra innbyggerne, og inviterer tilfeldig utvalgte som skal delta i et folkepanel.

Bård, Hanne, Kari, Ingerid Og Øyvind I Larvik Kommune

Hva bør skje med Larvik sentrum? Hvordan bør det se ut på Bøkkerfjellet, i og rundt Tollboden, og hvor bør biblioteket ligge? Dette kan folkepanelet mene noe om.

Snart kan du motta en SMS fra kommunen med spørsmål om du kan tenke deg å delta i folkepanelet. Larvik er nemlig en av fire byer i Norge som er valgt ut til å delta i den anerkjente europeiske arkitektkonkurransen Europan 17.

Til sammen 5000 innbyggere får en SMS. Panelet skal bestå av 30 innbyggere, seks av dem elever ved Thor Heyerdahl videregående skole.

Dette er området

Området og prosjektet kommunen deltar med strekker seg fra parkeringsplassen ved Bøkkerfjellet, over Bøkkerfjellet og helt ned til Tollboden hvor den gamle fiskerhavna lå.

For å gi arkitektene som skal delta i konkurransen best mulig grunnlag vil kommunen at innbyggerne i Larvik deltar i hele prosessen.

– Det er Larviks befolkning som kjenner byen og som disse stedene skal fungere for, så selvsagt må de være med. For å definere behov og vurdere muligheter på en god måte inviterer vi folk i Larvik til å delta i et folkepanel vi har valgt å kalle Folkestemmen, sier prosjektutvikler Ingerid Heggelund i Larvik kommune.

Skal speile hele befolkningen

– Vi legger litt ekstra vekt på å inkludere de unge, de er Larviks fremtid. Utvalget skal speile hele befolkningen, og gjøre at vi hører fra mange ulike typer stemmer, sier Heggelund.

Omriss Planområde + Influensområde

Selv om ikke alle får delta i folkepanelet, kan engasjerte innbyggere selvsagt bidra gjennom alle de vanlige demokratiske kanalene for medvirkning, deltakelse og påvirkning, presiserer hun.

Dette er oppdraget

Hvilke behov, kvaliteter og muligheter skal arkitektene ivareta for å utvikle et område som skaper stolthet og glede for innbyggerne i Larvik kommune? Det er dette folkepanelet skal svare på.

Fra desember 2022 til september 2023 skal folkepanelet følge fremdriften til arkitektkonkurransen og gi sine anbefalinger til prosjektet. Fram til februar 2023 skal panelet ha fem ettermiddagssamlinger der de skal lære om, diskutere og til slutt lage en beskrivelse av behov og muligheter for dette viktige området.

Sommeren 2023 sender arkitektene inn sine forslag, som vil bli presentert på en utstilling.
Folkepanelet skal ha en samling høsten 2023 der de vurderer disse forslagene, og gir sin anbefaling til Europans fagjury.

Bøkkerfjellet + Indre Havn (2)

Folkepanel for første gang

Det er første gang Larvik kommune bruker folkepanel i en medvirkningsprosess. Kommunen har valgt SoCentral som samarbeidspartner for å gjennomføre folkepanelet.

– De har mye erfaring med slike prosesser, og deres forslag for gjennomføring viser at de har svært god forståelse for hva vi ønsker å få til, sier Heggelund.

Folkepaneler, eller borgerpanel som de også kalles, er en forskningsbasert metode for å involvere og engasjere innbyggere i en kompleks problemstilling.

– De gjennomføres stadig oftere i Europa, på temaer som spenner fra klimatilpasning til utvikling av trygge nabolag, forklarer Håkon Iversen i SoCentral. I Norge har SoCentral blant annet vært med å gjennomføre borgerpanel på hvordan håndtere overvann i Oslo, og hvordan utvikle en god bydel for unge i Stavanger.

Prosessen med folkepanel skiller seg fra andre medvirkningsprosesser på tre hovedpunkter:

  • Deltakerne er tilfeldig utvalgt og er demografisk representative for et område, en by, eller et land
  • De får inngående kunnskap om temaet, presentert fra ulike fagmiljøer
  • De får tid til å diskutere, og søker enighet seg imellom om det de kommer frem til

Slik foregår utvelgelsen:

Folkepanelet rekrutteres fra to grupper av innbyggere i Larvik kommune:

24 innbyggere over 18 år.
5000 innbyggere i Larvik kommune mottar en SMS med forespørsel om å delta i panelet. Av de som melder seg vil det gjøres et tilfeldig uttrekk som sikrer et representativt utvalg av innbyggerne når det gjelder alder, kjønn og utdanningsnivå.

6 elever fra Thor Heyerdahl videregående skole.
Blant de som har meldt sin interesse blir det gjennom et lotteri trukket ut en gutt og en jente fra hvert klassetrinn.

Om folkepaneler

Folkepaneler brukes stadig oftere for å mobilisere og engasjere folk på områder som klima, helse eller lokalsamfunnsutvikling. Et folkepanel er et tilfeldig utvalg av vanlige folk, som er representative for befolkningen. De inviteres til å komme sammen for å få tilført kunnskap og avveie argument mot hverandre, og så gi sine samlede anbefalinger til politikere eller andre beslutningstakere.

Metoden er aktuell når man ønsker å koble på innbyggerne i komplekse utfordringer. Metoden har blitt brukt på hvordan byer skal håndtere klimaspørsmål, endring av lovgivning på abort og homofili og andre verdibaserte temaer. Forskning viser at denne typer prosesser gjør at deltakerne faktisk kan endre eget standpunkt, det kan minske polarisering, og øke tilliten til demokratiet.

Om Europan

Europan er en konkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere under 40 år. Annethvert år stiller kommuner og utbyggere med tomter til en felles undersøkelse og fornyelse av europeiske byer. Europan har som mål å bidra til nyskaping innen byplanlegging og arkitektur, styrke lokal ekspertise og medvirkning, samt å legge til rette for oppdrag til unge arkitekter.

Til toppen