– Et stort potensial i Larvik

Innhold

Hvordan kan vi gjøre det lettere for folk – uavhengig av transportmiddel – å komme til og fra sentrum? Det skal arbeidet med mobilitetsplaner i Bypakke Larvik finne ut av.

Fra Bypakkesamling Om Mobilitetsplaner (2)
Gode diskusjoner i gruppene! Her ble det blant annet diskutert behov, utfordringer og muligheter løftet knyttet til Larvik sentrum.

– En mobilitetsplan viser hvordan vi skal løse transportbehovet helt konkret, og hvordan vi skal legge bedre til rette for gående, syklende eller de som kommer med buss, samtidig som byen fortsatt også skal være enkelt tilgjengelig med bilen, forteller prosjektleder Jørgen Johansen. 

I forrige uke var rundt 50 personer samlet, fra blant annet kommunen (brann og redning, helse og mestring, planavdeling og administrasjon), fylkeskommunen, Statens vegvesen og næringsliv for å gi innspill og råd til planen.

– Det er viktig for oss å involvere ulike aktører og fagmiljøer i dette arbeidet, forteller prosjektleder Jørgen Johansen.

Bor og jobber i kommunen

Ole Sannes Riiser leder arbeidet med de to mobilitetsplanene som skal lages, en for Larvik sentrum og en for de andre prioriterte strekningene.

Denne gangen var det mobilitetsplan for sentrum som var i fokus.

– De fleste som bor i Larvik kommune jobber i byen og de fleste som bor i byen jobber også i byen! Det er et stort potensial for å tilrettelegge for andre transportformer. Men vi skal selvsagt huske på at det også er mange som ikke har mulighet til å velge for eksempel kollektivt, understreker han. 

Målet med mobilitetsplanen er ikke å gjøre det vanskeligere å bruke bilen, men å gjøre det lettere å velge andre transportmidler. Planen skal bidra til at sentrum blir mest mulig tilgjengelig for alle, uavhengig av transportform. 

Ole Sannes Riiser og Jørgen Johansen
Ole Sannes Riiser leder arbeidet med mobilitetsplaner i Bypakke Larvik sammen med prosjektleder for Bypakkke Larvik Jørgen Johansen. De forteller at en tredjedel av reiser under 3 kilometer er med bil. – Vi må gjøre noe nå, så vi unngår at biltrafikken vokser så mye at vi må gjennomføre store og svært dyre utvidelser og tilpasninger av veisystemet vårt, forteller Riiser.

Gatebruksplan, mobilitetspunkt og parkeringsstrategi

For å gi gode løsninger for byens transportsystem og byrom skal mobilitetsplanen blant annet se nærmere på 

 • en gatebruksplan som definerer busstraseer, tilrettelegger for et bedre kollektivtilbud, fastsette og regulere for hovedruter for de som går og sykler, definere hovedfartsårer for alle transportformer
 • etablere mobilitetspunkt (et sted der flere miljøvennlige transportmidler er tilgjengelig for innbyggerne)
 • utarbeide en parkeringsstrategi
 • se på bylogistikk for varer og tjenester
 • beskrive hvordan gatene i sentrum skal se ut
Fra Bypakkesamling Om Mobilitetsplaner

Gjennom gruppearbeid ble spørsmål om blant annet behov, utfordringer og muligheter løftet. 

Sannes Riiser forteller om noen av innspillene som kom:

– Parkering er et tema som er viktig for mange, og felles for de fleste var at de mener parkeringstilbudet er godt, men at det oppleves som uoversiktlig på grunn av  manglende informasjon. De fleste mente det er for dårlige alternativer til bilen i dag, og at for eksmpel manglende brøyting av fortau på vinteren gjør det vanskelig å gå og sykle. Flere grupper var også opptatt av at kollektivterminalen i dag er for dårlig, og at den mangler byfunksjoner rundt.

– Samtidig var mange også opptatt av å understreke at næringslivet i sentrum går veldig bra, at det er bra med sentral beliggenhet for både bibliotek, kollektivterminal, kjøpesenter og mange butikker med korte avstander imellom, og at små tiltak som torgkiosker og vinterbelysning gjør sentrum mer attraktivt og skaper byliv.

– Flere av deltakerne var opptatt av at vi trenger flere funksjoner inn i sentrum for å få mer aktivitet og et bedre grunnlag for andre transportformer, at vi må kommunisere bedre om tilbudet i sentrum og om parkeringstilbudet, og at vi må bli flinkere til å teste ut løsninger for å finne ut hva som fungerer best når det gjelder mobilitet generelt. De fleste var enige om at kommune, stat og næringsliv må dra lasset sammen for at vi skal komme i mål.  

Vedtok handlingsplan for Bypakke Larvik

Kommunestyret har tidligere vedtatt at Bypakke Larvik ikke skal finansieres av bompenger, men skal søke om midler fra egne budsjetter kommunen, fylkeskommunen, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet – og andre finansieringskilder.

I juni vedtok kommunestyret handlingsplan for Bypakke Larvik, planen forteller hva bypakka skal jobbe med i perioden 2023 til 2027.

Handlingsplanen består av seks deler, hver med sine tiltak.

 • Overordnede planer og utredninger
 • Strekningstiltak
 • Gange-, sykkel- og kollektivtiltak
 • Smart teknologi og mobilitet
 • Holdningsskapende arbeid
 • Medvirkning og informasjon
Fra Bypakkesamling Om Mobilitetsplaner (3)

Hva er mobilitetsplan for Larvik sentrum?

Mobilitetsplanen er en del av arbeidet med Bypakke Larvik. 

En mobilitetsplan viser hvordan vi skal løse transportbehovet helt konkret, og hvordan vi skal legge til rette for både bilbruk, men ikke minst for de som går, sykler eller tar bussen.

Hvordan kan vi gjøre det lettere for folk – uavhengig av transportmiddel – å komme til og fra sentrum? Hvordan kan transportsystemet utvikles for å få et mer attraktivt sentrum? Disse spørsmålene er sentrale i arbeidet med mobilitetsplanene.

For å gi gode løsninger for byens transportsystem og byrom skal mobilitetsplanen blant annet se nærmere på

 • gatesystemet vårt

 • bedre tilrettelegging og prioritering av ulike trafikantgrupper i ulike gater

 • beskrive hvordan de ulike gatene skal se ut

 • se på muligheten for et bedre kollektivtilbud

 • se på bedre løsninger for logistikk og varelevering

 • legge til rette for en effektiv parkeringspolitikk

Til toppen