Dette skal Bypakke Larvik jobbe med

Innhold

Handlingsplanen for Bypakke Larvik er vedtatt av kommunestyret. Men hva betyr det egentlig? 

Larvik Sentrum Fra Lufta (3)

Dagens reiser i Larvik er i stor grad bilbaserte og kollektiv- og sykkelandelene er lavere enn for de andre Vestfoldbyene, vi har flere biler, og en tredjedel av de daglige reisene våre er under 3 kilometer lange.

– På så korte reiser kan det å gå, sykle eller ta bussen være gode alternativer til bil hvis vi kan legge bedre til rette for det, forteller Jørgen Johansen som er prosjektleder for Bypakke Larvik.

Sju prioriterte strekninger

Hovedgrepet i planen er å fokusere på å iverksette målrettede tiltak som gjør det mulig å velge mer miljøvennlige transportformer i og til Larvik by. 

For å nå målene om at flere skal velge å gå, sykle eller reise kollektivt har Bypakke Larvik prioritert sju strekninger for å gjennomføre tiltak:

  1. Larvik byområde
  2. Stavern–Larvik
  3. Øst-Vest-forbindelsen
  4. Gon/Halsen– Gloppe
  5. Tjøllingvollen/Hegdal–Gloppe
  6. Nord-sør-forbindelsen
  7. Helgeroa, Nevlunghavn via Tveteneåsen, Ra, Veldre–Larvik

Ikke bompenger

Kommunestyret har tidligere vedtatt  at Bypakke Larvik ikke skal finansieres av bompenger, men skal søke om midler fra egne budsjetter kommunen, fylkeskommunen, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet – og andre finansieringskilder.

– Vi skal derfor starte med å jobbe med tiltak som gir folk alternativer til å bruke bilen. Det er forventet at bilbruken i Larvik vil øke med 7 prosent fram mot 2030 om vi ikke gjør noe nå. Denne veksten må tas med andre transportformer en bil om vi skal unngå å måtte gjennomføre store og svært dyre utvidelser og tilpasninger av vegsystemet vårt, sier Jørgen Johansen.

Mobilitetsplaner

Arbeidet med Bypakke Larvik er i en tidlig fase. Prosjektlederen forteller at det fremdeles er behov for å gjøre flere utredninger og planarbeid før vi kan ta endelig stilling til å gjennomføre større tiltak. 

– For å få planarbeidet ferdig skal vi jobbe med det vi kaller for mobilitetsplaner, en for Larvik sentrum og en for de andre prioriterte strekningene. Dette arbeidet har vi startet med. 

En mobilitetsplan viser hvordan vi skal løse transportbehovet helt konkret, og hvordan vi skal legge til rette for både bilbruk men ikke minst gange, sykkel og andre miljøvennlige reisemåter. 

Handlingsplanen ble vedtatt av kommunestyret i juni 2023.

Vedtok overordnet plan

Handlingsplanen er basert på den overordnede planen for fase 1 i Bypakke Larvik. Den ble vedtatt tidligere i år og er det styrende dokumentet for handlingsplanen. Den er utarbeidet av Larvik kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

Den overordnede planen er basert på analyser av dagens reisevaner og trafikksystem i Larvik og beskriver hvilke strategier og tiltak som legges til grunn for oppstart og gjennomføring av Bypakke Larvik fase 1. 

Planen ble lagt ut på høring med svarfrist 1. februar 2023. Høringen var åpen for alle som ønsket å komme med innspill til planforslaget. Det kom inn ni høringssvar.

Fakta om Bypakke Larvik

Bypakke Larvik er et samarbeid mellom Larvik kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet, med formål om å utvikle et fremtidsrettet transportsystem som bidrar til et attraktivt bysentrum. 

Avtalen ble signert i 2021.

Bypakke Larvik skal også bidra til å nå det nasjonale målet om nullvekst i personbiltrafikken. Nullvekstmålet handler om at selv om befolkningen øker, skal antall reiser med kollektivtransport, sykkel og gange øke – på bekostning av reiser med privatbil.

Til toppen