Statlig tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke kan kreve et årlig tilskudd fra staten. Kravet om tilskudd må sendes til Statsforvalteren innen 1. mars.

Ny trossamfunnslov stiller krav om minst 50 tilskuddstellende medlemmer, og gir utbetaling av ett offentlig tilskudd (det vil si ett statstilskudd, i stedet for både statlig og kommunalt tilskudd).

Se mer informasjon her:

Til toppen