Tilskudd til forskjønning i distriktene

Innhold

Kommunestyret har for 2023 bevilget 200 000 kroner i tilskudd til forskjønning i distriktene. Søknader må være registrert hos oss innen 17. april.

Hestehov 04.04.2021, Foto Jarle A. Melby 770X433

Formålet med ordningen er å motivere lokale krefter til å ta ansvar for planting, rydding og lignende i sitt nærmiljø.

Vellag og andre frivillige lag og foreninger innenfor hele Larvik kommune kan søke.

Avgrensning og prioritering

 • Tilskudd kan gis til konkrete tiltak for forskjønning på offentlig tilgjengelige fellesområder.
 • Søknader fra distriktene prioriteres fremfor søknader fra sentrale strøk.
 • Tilskudd kan gis til tiltak som er påbegynt, gjennomført eller skal utføres i 2023.
 • Tiltak som ikke er gjennomført prioriteres foran tiltak som allerede er utført.
 • Tilskudd til faktiske utgifter prioriteres fremfor tilskudd til arbeidstimer.
 • Søknader uten tilstrekkelige opplysninger og vedlegg vil bli avvist.

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Før utbetaling må søker sende inn et regnskap for faktiske kostnader og utførte dugnadstimer, samt bildedokumentasjon som viser klart området før og etter gjennomførte tiltak.

Søknad

Søknad med vedlegg sendes via e-post til postmottak@larvik.kommune.no, eller via post til Larvik kommune, avdeling Park og friområder, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Søknaden skal være registrert hos oss innen 17. april 2023.

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

 • Lagets/foreningens navn, adresse, kontaktperson, telefon og e-post
 • Beskrivelse av:
  • hvilke forskjønningstiltak som skal gjøres
  • hvor dette skal gjøres (kart/bildedokumentasjon)
  • hvem som skal utføre forskjønningstiltaket
  • når dette skal gjøres
  • kostnadsoverslag (faktiske kostnader og antall dugnadstimer)
Til toppen