Tilskudd til forskjønning i distriktene

Innhold

Kommunestyret har for 2021 bevilget 200 000 kroner i tilskudd til forskjønning i distriktene. Søknaden skal være registrert hos oss innen 15. mai.

Formålet med ordningen er å motivere lokale krefter til å ta ansvar for planting, rydding mm. i sitt nærmiljø.

Vellag og andre frivillige lag og foreninger innenfor hele Larvik kommune kan søke.

Avgrensning og prioritering

 • Tilskudd kan gis til konkrete tiltak for forskjønning på offentlig tilgjengelige fellesområder.
 • Søknader fra distriktene prioriteres fremfor søknader fra sentrale strøk.
 • Tilskudd kan gis til tiltak som er påbegynt, gjennomført eller skal utføres i 2021.
 • Tiltak som ikke er gjennomført prioriteres foran tiltak som allerede er utført.
 • Søknader innkommet etter søknadsfristen blir ikke prioritert.
 • Søknader uten tilstrekkelige opplysninger og vedlegg vil bli avvist.

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Før utbetaling må søker sende inn et regnskap for faktiske kostnader og utførte dugnadstimer, samt bildedokumentasjon som viser klart området før og etter gjennomførte tiltak.

Søknad

Søknad med vedlegg sendes til postmottak@larvik.kommune.no

eller Larvik kommune, avdeling Park og friområder, Postboks 2020, 3255 Larvik

Søknaden skal være registrert hos oss innen 15. mai 2021.

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

Lagets/foreningens navn, adresse, kontaktperson, telefon, e-post

Beskrivelse av:

 • hvilke forskjønningstiltak som skal gjøres
 • hvor dette skal gjøres (kart/bildedokumentasjon)
 • hvem som skal utføre forskjønningstiltaket
 • når dette skal gjøres
 • kostnadsoverslag (faktiske kostnader og antall dugnadstimer)
Til toppen