Strømstøtte til lag og foreninger

Regjeringen har videreført tilskuddsordningen for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene, til og med mars 2023.

Om strømstøtteordningen

Ordningen har som formål å kompensere frivillige organisasjoner for deler av merkostnader ved høye strømpriser.

For perioden april 2022 til mars 2023 er det Lotteri- og stiftelsestilsynet som behandler søknadene.

Søk strømstøtte

Kultur- og likestillingsdepartementet har i juli fastsatt ny forskrift for strømstøtteordningen.

Nedenfor følger noen av hovedpunktene i den nye forskriften:

Hvem kan søke?

Følgende organisasjoner har rett til å søke:

  1. Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret
  2. Virksomheter som ikke er i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret
  3. Andre frivillige virksomheter som ikke dekkes under punkt 1 og 2 kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats, og hvor det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Frivillig arbeidsinnsats skal forstås som mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden.

Søker må ha organisasjonsnummer.

Hvilke kostnader kompenseres?

Tilskuddsordningen vil kun gjelde strømforbruk i prisområder med en gjennomsnittlig månedlig strømpris på over 70 øre per kWt. Gjennomsnittlig månedlig strømpris beregnes av Reguleringsmyndigheten for energi siste dag i den aktuelle måneden. Satsen kan rundes av til hele ører.

Følgende skal ikke kompenseres:

  1. Strømforbruk knyttet til utføring av offentlig lovpålagte oppgaver på oppdrag fra stat, fylkeskommune eller kommune.
  2. Økonomisk virksomhet hvor kompensasjon til denne virksomheten er i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte
  3. Strømutgifter som allerede er kompensert gjennom de statlige strømstøtteordningene for husholdninger eller landbruket.
  4. Strømutgifter til virksomheter som er under konkursbehandling.

Hvordan søke om strømstøtte?

Lotteri- og stilftelsestilsynet vil opprette et nytt søknadsskjema for tilskuddsordningen. Lenke til skjemaet og informasjon om søknadsfrister vil legges ut på regjeringen.no og på lottstift.no.

Når kan du søke?

For perioden april 2022 til mars 2023 vil det være mulig å søke om strømstøtte hvert kvartal. For mer informasjon om når du kan søke se Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.

Hvor mye får min forening?

Tilskuddet blir beregnet etter faste satser på om lag samme nivå som i ordningen for husholdninger. Søkerne må dokumentere kWt-forbruk for forrige periode.

Organisasjonene som kvalifiserer til tilskudd kan forvente å få en støtte tilsvarende 80 prosent av strømkostnadene over 70 øre per kWt opp til gjennomsnittsprisen den måneden.

Kontakt

  • Silje Strømberg
  • Hilde E. Singstad
Til toppen