Mer aktivitet på Furumoa!

Ny fotballbane, skateområde i Larvikitt og zipline er noen av tiltakene som skal gjennomføres når aktivitetsområdet på Furumoa nå skal rehabiliteres. Målet er å skape mer aktivitet og en møteplass for alle aldersgrupper.

Untitled design (7).png

Opprusting av parken og aktivitetsområdene i Furumoa er etterlengtet og i tråd med en ny vedtatt lekeplass-strategi som legger vekt på kvalitet framfor kvantitet. Et mål er også at leke- og aktivitetsområder for barn og unge skal være møteplasser for folk i alle aldre.

Den nye møteplassen i Furumoa skal ha et aktivitetstilbud som bidrar til fysisk aktivitet, inkludering og integrering.

Alle tiltakene er planlagt med tanke på at trærne og skogen i Furumoa i størst mulig grad skal bevares, og at færrest mulig trær skal felles. Det er totalt 18 trær skal felles og stokkene skal gjenbrukes som materiale på flere av de nye installasjonene.

Følgende tiltak skal gjennomføres i 2019:

  • Dagens fotball-løkke rehabiliteres til en kunstgressbane med mål tilpasset 5-er fotball. Statens vegvesen har stilt krav om 20 meter byggegrense mot vei og at banen må skjermes fra gang- og sykkelveien gjennom området med gjerde eller voll. Det er derfor planlagt å bygge en voll/tribune mellom banen og gang-/sykkelveien. Dette gjør at banen blir forskjøvet litt lenger inn i parken, og at det må felles noen trær for å få plass til en fullverdig 5-er bane.

    Det vil blir brukt sand på kunstgressbanen - ikke gummigranulat. Dette er både av hensyn til miljøet, men også med tanke på muligheten for å kunne islegge banen på vinterstid.

  • Inntil fotballbanen etableres det en ny treningsbane for basket

  • På den gamle basketbanen etableres det et skateområde med skateelementer av larvikitt i samarbeid med Red Bull og steinprodusenten Lundhs. Kommunen sørger for nytt betongdekke som underlag.

  • En svevebane («zip-line») etableres inne mellom trærne mot kirkegården.

  • Det etableres en grillplass, med en fastmontert grill.

Del av en langsiktig plan
I 2017 kjørte Larvik kommune medvirkningsprosesser med både barn, unge og voksne på Torstrand om hva de ønsker med denne parken. I prosessen kom det fram at det oppleves utrygt for barn og unge å ferdes der, og det kom mange konkrete innspill til hvilke tiltak som skal til for at de vil bruke området mer. Flere av disse tiltakene gjennomføres nå.

Det er også tegnet en planskisse som ivaretar alle forslagene som kom inn fra de ulike aldersgruppene. Planen er tenkt som en overordnet og langsiktig plan, der realisering av tiltak vil kunne skje i flere trinn.

Vi håper og tror at tilretteleggingen som nå gjøres på Furumoa vil bidra til at flere bruker parken og at stedet oppleves som et trygt og godt sted å være.

Til toppen