Konsekvenser av kutt for park- og friområder

Innhold

Larvik kommunes avdeling for parker og friområder har fått kutt i sitt driftsbudsjett for 2024. Som en konsekvens av de vedtatte kuttene, vil det i utgangspunktet ikke bli ansatt sommerhjelper og sesongarbeidere på avdelingen, og antall faste ansatte vil i løpet av året reduseres fra åtte til seks ansatte.

  2023 2024  
Sesongarbeidere 3 0  
Sommervikarer 7 3,33  
Faste ansatte 7 6 Ferieavvikling tilkommer
Sykevikar 1 1  
Inkluderingsprogrammer 2 0  
SUM ansatte i hovedsesong 20 10,3  

I fotnote 34 i strategidokumentet heter det: "Det skal gjøres undersøkelser om hvorvidt frivillige lag og foreninger, mot en kompensasjon, kan overta forskjønning, planting ol i det offentlige rom. Dersom dette ikke gir den budsjetterte effekten må forskjønning i det offentlige rom inntil videre tas ned". 

Avdelingen har gjort sonderinger og utlysninger av oppgaver i tråd med dette vedtaket. Noen steder har vi klart å inngå samarbeid med frivillige lag og foreninger, men ikke i tilstrekkelig grad til å kunne opprettholde standarden som tidligere. Dette betyr at avdelingen ikke vil kunne opprettholde samme nivå som tidligere på forskjønning og drift av de offentlige rommene.

Særlig planting, stell og vanning av sommerblomster vil bli vanskelig når antall ansatte og ekstrahjelp må reduseres i dette omfanget og det samtidig skal avvikles ferie sommerstid. I tillegg vil det bli redusert standard på eksempelvis gressklipping, renovasjon med mer.

Gressklipping

Park- og friområder har ansvaret for et stort areal. I 2024 er det kun én ansatt til å klippe gress, mot normalt 3-4. Det betyr at arealet som klippes vil reduseres tilsvarende.

Det er for 2024 laget en klipperode på ca 110 dekar, hvor det er planlagt at denne klippes med intervall på 14 dager. På klipperoden er det primært offentlige parker så som Bøkkerfjellet, Kronprinstomta og Tollerodden.

Kvartalslekeplasser og strender vil være andreprioritet, og klippes i en prioritert rekkefølge ut fra beliggenhet og bruk. Øvrige friområder og utmark vil slås som eng minst en gang per år for å hindre gjengroing. Engslått gjøres med robotklipper i bratt terreng, og med traktor på øvrig areal.

Vedlikehold og skjøtsel av kommunalt eide lekeplasser

Larvik kommune har en vedtatt lekeplasstrategi, som sier at kommunen skal skjøtte såkalte kvartalslekeplasser og nærmiljøanlegg, mens vedlikehold av nærlekeplasser må gjøres av beboerne i området gjennom driftsavtale med kommunen.

Fram til nå har kommunen likevel tatt hånd om en del nærlekeplasser – inkludert tre stykker i Svarstad – da det har vært rom for dette innenfor gjeldende budsjett. Med årets kutt ser vi oss dessverre ikke lenger i stand til å opprettholde denne «ekstraservicen». Det betyr at alle lekeplasser som ikke er definert som kvartalslekeplasser ikke vil ha regelmessig gressklipp og tilsyn. 

Strandrens

Rensing av badestrender utføres kun som grovrengjøring i mai. Påslag av tang senere på sommeren vil ikke bli ryddet, og det vil ikke bli utført strandrens med rensemaskin.

Ugressbekjempelse

Ugressbekjempelse utenfor beplantet område har i noen år blitt utført ved bruk av damp (heatweed) og manuell plukking. Dette er det ikke kapasitet til å gjennomføre i 2024. 

Ugressluking i blomsterbed vil foregå så langt bemanningen strekker til, men det er ikke realistisk at vi vil klare å holde alt ugress borte fra steder som kommunens blomsterbed, brolagte plasser og grusveier i parker.

Bekjempelse av fremmede arter

Bekjempelse av fremmede arter er et omfattende arbeid. Mange arter krever systematisk arbeidsintensiv bekjempelse over flere år før de slutter å komme tilbake på en gitt lokasjon. Bekjempelse settes i hovedsak bort til eksterne. Statsforvalteren gir kommunen tilskudd til dette arbeidet.

Renovasjon

Kommunen har et delansvar for renovasjon i parker, friområder og andre offentlige arealer. 

Kommunens mest rasjonelle løsning for renovasjon i offentlige parker og friområder er med systemet som heter Mr. Fill. Dette er en av flere systemer under samlebegrepet «smartkasser”. Søppelkassene er online, og gir melding når de er fulle og må tømmes. Kommunen har 43 slike kasser i drift. I tillegg er det satt opp dypavfallsbeholdere på Kronprinstomta i Stavern. 

Det har i en årrekke vært egne søppelkasser for hundeposer på ca. 20 lokasjoner. Ordningen med egne kasser for hundeposer er lite effektiv å drifte og derfor kostbar for kommunen. Ordningen vil derfor gradvis avsluttes gjennom 2024 og 2025.

Som en økt service til publikum har det de siste årene vært satt ut sesongbaserte manuelle søppelkasser på badestrender og i friområder sommerstid på ca 35 steder. Disse har vært driftet av sommervikarer. Parkvesenet har ikke bemanning til å videreføre driften av disse i like stor grad som i 2023, og tilbudet vil derfor bli redusert. Publikum oppfordres til å ta med seg søppel hjem fra strender og friområder, og kaste dette i sitt eget husholdningsavfall.

Avtaler for 2024

Følgende oppgaver og områder skal driftes gjennom avtaler med frivilligheten og andre i 2024:

 • Larvik By: blomster i Larvik sentrum
 • Stavern og Brunlanes næringsforening: blomster i Stavern sentrum - betaler en sommerhjelp (+ julebelysning)
 • Fokus Larvik: blomster på Bøkkerfjellet og langs en del av Strandpromenaden i Indre havn
 • Tolleroddens venner: blomster på Tollerodden og rydding av Krabbedammen
 • Bøkeskogutvalget i LOT: blomster ved inngangen til Bøkeskogen
 • Bøkekroa: blomster og flagging på scenen i Bøkeskogen
 • Larvik metodistkirkes speiderkorps: flagging i Stavern + løvblåsing i Bøkeskogen
 • Stiftelsen Kjærra Fossepark: gressklipping/ skjøtsel i Kjærra
 • Kvelde IL: gressklipping i Kvelde, samt blomster ved krigsminnesmerket i Kvelde
 • Sporty IL: gressklipping Verningen v/Industriveien
 • Larvik og Omegns Turistforening (LOT): rydding av kyststien
 • Vestviken Naturistforening: Oppsyn på Roppestad friområde
 • Drift av ryddestasjoner langs kysten: Oslofjorden Friluftsråd
 • Kiosk Batteristranda: privatperson
 • Kiosk Indre Havn: Skotta
 • Kiosk Bjønnes: Tjølling IF
 • Kystledhytter på Malmøya, Gon og Rakke: Oslofjordens friluftsråd

I Lardal vil avdelingen kun ha 1/3 sommerhjelp til å skjøtte park- og friområder i årets sesong, mot en fast sesongarbeider de siste årene. Vi har fått til et samarbeid med Stiftelsen Kjærra Fossepark om at de skal bidra med skjøtsel i Kjærra, men har dessverre ikke lykkes i å få til noen avtale med andre lag eller foreninger i Lardal. 

Til toppen