Koordinerende enhet

Innhold

Koordinerende enhet er lagt til Tjenestekontoret i Larvik kommune.

Koordinerende enhet - Helsedirektoratet

Formål

Sikre at pasient og bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Koordinator er en tjenesteyter som skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet samt framdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinator oppnevnes i forbindelse med individuell plan, men skal også tilbys selv om man ikke ønsker individuell plan. Koordinator tildeles pasienter og brukere som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. Pasient eller bruker må motta to eller flere helse- og omsorgstjenester og det må være et reelt behov for koordinering av tjenestene som mottas. 

Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, kan ha rett til barnekoordinator etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5c.

Slik søker du

Henvendelser om individuell plan, koordinator eller barnekoordinator skal rettes Tjenestekontoret. Helsepersonell har også plikt til å melde fra til denne enheten om behov for individuell plan.

Når du har søkt om individuell plan, koordinator eller barnekoordinator utreder Tjenestekontoret din sak og du vil få skriftlig svar på søknaden din.

Søk om individuell plan og koordinator

Klage

Dersom du får avslag på søknad om individuell plan eller tildeling av koordinator, kan denne beslutningen påklages.

Klagen skal sendes til Tjenestekontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Du kan ta kontakt med Tjenestekontoret eller Servicesenteret for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontakt

  • Tjenestekontoret Byskogveien 5, 3257 LARVIK
    • Telefon: 33 17 10 00 (telefontid 10.00-15.00)
Til toppen