Individuell plan og koordinator

Innhold

Informasjon om individuell plan og hvordan du søker.

Formål

Sikre at pasient og bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Koordinator er en tjenesteyter som skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet samt framdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinator oppnevnes i forbindelse med individuell plan, men skal også tilbys selv om man ikke ønsker individuell plan.

Slik søker du

Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra deg selv eller fra dine pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger i tjenesteapparatet.

Henvendelser om individuell plan skal rettes Tjenestekontoret. Helsepersonell har også plikt til å melde fra til denne enheten om behov for individuell plan.

Når du har søkt koordinator med eller uten individuell plan og saken er vurdert, vil kommunen sende skriftlig svar på søknaden din.

Søk om individuell plan og koordinator

Klage

Det er ikke klagerett på søknad om koordinator. Dersom du får avslag på søknad om individuell plan, kan denne beslutningen påklages.

Klagen skal sendes til Tjenestekontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Du kan ta kontakt med Tjenestekontoret eller Servicetorget for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontakt

  • Tjenestekontoret Byskogveien 5, 3257 LARVIK
    • Telefon: 33 17 10 00 (telefontid 10.00-15.00)
Til toppen