Gyda ressurssenter

Innhold

Gyda ressurssenter for ungdom er et tiltak via barneverntjenesten.

Vi tilbyr

 • Ambulerende tjenester
 • Korttids/midlertidige plasser
 • Bofellesskap
 • Tilrettelagt tiltak i eget nærmiljø, for å kunne ivareta tilhørighet og tilknytning til venner, skole og nettverk.

Ambulerende tjenester (13-22 år)

Gyda ressurssenter tilbyr miljøterapeuttjenester til ungdom som bor i egen bolig og trenger oppfølging, samt til ungdom som bor hjemme hos foreldre hvor det er behov for akutt bistand, råd og veiledning inn i hjemmet. Målet med tiltaket er å sørge for tettere oppfølging av enkeltungdom i egen bolig, samt å forhindre akuttplassering av ungdom som bor hjemme hos sine foreldre.

Korttids/midlertidige plasser (13-18 år)

Dersom ungdom likevel må plasseres utenfor foreldrehjemmet, tilbyr Gyda ressurssenter tre korttids/midlertidige plasser. Hovedmålet med plassene er å avklare om ungdommen raskt kan flytte tilbake hjem, eller om ungdommen må flyttes videre i annet tiltak. Felles for plassene er at ungdommene ikke kan ha alvorlig og omfattende problematikk knyttet til rus, atferd eller psykiatri. Plassene kan også tilbys som avlastningstiltak i perioder.

Bofellesskap (15-20 år)

Gyda ressurssenter har 6 rom i et bofellesskap, hvor to og to ungdommer deler bad. Det er felles kjøkken, samt stue og lekserom. Alle ungdommene må være motivert for å ta imot hjelp, samt ha en viss boevne. Målet for tiltaket er å hjelpe ungdommene til å bli mer selvstendige og klare for en tilværelse i egen bolig.

Tiltaket er en tretrinnsprosess, hvor ungdommene først bor i bofellesskapet, så i egen bolig med oppfølging fra ressurssenteret og i trinn tre skal klare seg selv, men ha mulighet for å ta kontakt dersom de har behov.

Målgruppe

Tiltaket retter seg mot ungdom i alderen 13-22 år. 

Ungdom som allerede er under tiltak i barneverntjenesten kan søkes inn via sin saksbehandler. Søknadene behandles fortløpende og tilbud gis etter behov og kapasitet.

Samarbeid

Saksbehandlerne og teamleder for ettervern og enslige, mindreårige flyktninger har sin kontorplass på ressurssenteret. Dette gir tettere kontakt med ungdommene og kort vei i forhold til å få avklart behov. Linken inn mot resten av kollegialet i barneverntjenesten er ivaretatt gjennom deltakelse i felles fagmøter, ledermøter o.l.

Metoder og verktøy

Ungdommene forventes å delta aktivt i et dagtilbud, i tillegg til å være motivert for å jobbe med egen utvikling på veien mot en selvstendig tilværelse. Personalet ved Gyda ressurssenter skal være motivatorer, veiledere og støttespillere i forhold til de skrittene ungdommene selv må ta. 

 • Brukermedvirkning
 • Helhetsfokus
 • Nettverksjobbing
 • Botrening
 • Motiverende samtaler
 • Traumebevisst omsorg

Kontakt

 • Gyda ressursenter Dronning Gydas vei 7b, Larvik
  • Telefon: 98231091
 • Kirstine Dahl Størseth Daglig leder
Til toppen