Når utløses meldeplikten

Innhold

Informasjon om hvem som har meldeplikt og når man må melde.

Hvem har meldeplikt?

Offentlige myndigheter, samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling, andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker.

Opplysningsplikten følger av lov om Barneverntjenester § 6-4 og av tilsvarende bestemmelser i andre lover. Opplysningsplikten innebærer en plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten av eget tiltak ved alvorlig bekymring og er et selvstendig og personlig ansvar.

Melding om bekymring til barnevern

Privatpersoner har et moralsk ansvar for å melde fra, men ikke et juridisk ansvar, slik offentlig ansatte har.

  • Plikt til å melde til barnevernet ved bekymring
  • Plikt til å melde til politiet dersom en vet at det forekommer vold (Avvergelsesplikten)
  • Det er en samfunnsplikt å melde ifra
  • Taushetsplikt - opplysningsplikt. En kan ikke skjule seg bak taushetsplikten dersom det er mistanke om omsorgssvikt, mishandling, vold og/eller vedvarende atferdsvansker.
Til toppen