Ansatte som bryr seg

Innhold

Handlingsveileder for deg som er ansatt og er bekymret for barn eller ungdom.

Denne nettbaserte handlingsveilederen er utarbeidet som en følge av flere prosjekter i Larvik kommune.

Prosjektene er overlappende, og alle har til felles en uro / bekymring rundt barn og ungdom. Ofte vil vi bare ha mistanke om at ”noe” er galt. Vi vil som regel kunne stole på magefølelsen vår. Det er en grunn for at vi er urolig.

Det er mange årsaker til at barn og ungdom kan har det vanskelig. Handlingsveilederen retter blikket mot årsaker i omsorgssituasjonen, som for eksempel at foreldrene

 • bruker alkohol/rusmidler/medikamenter
 • har psykiske lidelser
 • utøver vold
 • har et høyt konfliktnivå
 • klarer ikke å gi god nok omsorg

Handlingsveilederen bygger på en tilsvarende veileder om barn i rusfamilier utarbeidet av Borgestad klinikken i 2007.

Rutinen er forankret i Larvik kommunens Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 - 2015, som ble vedtatt desember 2011.

Analyser uroen din

 • Analyser magefølelsen! Hva sier den?
 • Hvilke signaler har du sett/hva har barnet fortalt? Skriv loggbok.
 • Hvor lenge har du vært urolig?
 • Hvor ofte har du vært urolig?

Drøft uroen

Innenfor regler av taushetsplikten.

 • Med en kollega
 • Ta det opp med nærmeste leder. Oppsummer og systematiser.
 • Signaler? Barnets tilstand? Kjennskap til familie og nettverk?

Planlegg samtale

Planlegg den nødvendige samtalen med barn og foreldre (det er ofte lurt å være to).

 • Barnet først, så foreldrene, eventuelt barn/foreldre sammen (ikke ved vold)
 • Trenger dere assistanse fra familiesenteret?
 • Rammen for samtalen (dagsorden, tidsbruk, møtested, møteledelse)
 • Presenter det du ser – ikke det du tror/mistenker
 • Deler foreldrene din uro/bekymring?

Oppsummer samtalen med kollega/leder

Er jeg/vi fortsatt urolig? Har uroen økt?

Velg fremgangsmåte

A. Vi ordner opp selv

 • Tiltak og oppfølging. Samarbeid med barn og foreldre.

B. Vi trenger hjelp – tidlig tverrfaglig vurdering

 • Velg i samarbeid med familiesenteret hvem som skal bistå.
 • Plan for veien videre og ansvarsfordeling.

C. Bekymringen er så alvorlig at barnevernet kontaktes

 • Meld bekymring til barnevernstjenesten.
 • Barnevernet koordinerer videre samarbeid.

Samarbeidspartnere i kommunen

Familiesenter og barnevern er gode samarbeidspartnere i slike situasjoner.

Leder ønsker ikke å gjøre noe

Hvis lederen din ikke ønsker å gjøre noe med saken, og du mener det er grunn til å tro at barnet utsettes for omsorgssvikt, blir mishandlet og/eller har vedvarende atferdsvansker, skal du i følge loven på eget initiativ sende en bekymringsmelding til barnevernet. (jfr. Helsepersonelloven § 33, Lov om Barnehager § 22 og Opplæringsloven § 15.3)

Til toppen