Tester ut avstandsoppfølging

Innhold

Larvik kommune er en av seks norske kommuner som tester ut avstandsoppfølging av pasienter. Målet er å gi pasienter bedre kontroll på egen helse.

Larvik kommune ønsker å tenke nytt, og være med å forme fremtidens helsetjenester. Nå er vi en av seks norske kommuner som er med å teste ut avstandsoppfølging på oppdrag fra Helsedirektoratet. Prosjektet skal vare i tre år og etter en kort testperiode er prosjektet nå i gang i Larvik. 

Hva er avstandsoppfølging?

Avstandsoppfølging er en helt ny måte å følge opp helsen sin hjemmefra. Pasientene i Larvik får et lite nettbrett og individuelt tilpasset medisinsk måleutstyr. Via nettbrettet får pasienten informasjon om hva de skal måle og hvor ofte. Via nettbrettet svares det også på spørsmål om hvordan helsetilstanden er og det kan på en sikker måte sendes og mottas meldinger til helsepersonellet. En spesialisert sykepleier i kommunen har jevnlig kontakten med pasientene og følger med på målingene på sin dataskjerm, der målingene kommer opp på dashbordet med ulike farger avhengig av om det er innenfor normalen eller det er grunn for å ta kontakt med pasienten. Det kommer frem som grønt hvis alt er ok gult og rødt hvis det er litt på utsiden av normalen og rødt hvis det haster å følge opp. Sykepleier vil ta kontakt dersom målingene er på rød eller gul sone og avtale med fastlege eller sykehus eventuelle forandringer i behandlingsopplegg.

Utstyret man kan få er blant annet temperaturmåler, blodtrykksapparat, vekt, blodsukkerapparat og spirometriapparat som måler lungekapasiteten og et apparat som måler surstoffmetning i blodet. Det vurderes for hver enkelt pasient hva som er nyttig for den pasienten.

Hvem er det for?

Avstandsoppfølging er for pasienter med Kols og andre kroniske lidelser som har behov for hyppig oppfølging av helsetjenesten. Larvik kommune samarbeider tett med Sykehuset i Vestfold og vi har valgt å starte med KOLS pasienter fordi Larvik er involvert i sykehusets KOLS prosjekt og vi kan fokusere på å bedre tjenestene for denne gruppen nå i oppstarten.

For de som er med i gruppen som prøver ut utstyret er målet at pasientene skal få en større egenkontroll over helsen sin og gjennom prøvetaking og opplæring blir bedre kjent med sykdommen og fange opp tegn til forverring på et tidlig stadium. De får også lett tilgang via nettbrettet på kommunikasjon med helsepersonell. Etter noen ukers utprøving møtes pasienten sammen med sykepleieren hos fastlegen og de setter opp en behandlingsplan. Planen sier noe om hva pasienten kan gjøre selv ved endringer i helsetilstanden både forebyggende tiltak som fysisk aktivitet og kosthold og endringer i medisiner.

Hva gjør vi i Larvik?

Høsten 2018 ble det ansatt lege i 20 % stilling, det er fastlege Jens Kristian Fagernæs og spesialsykepleier Linda Nilsen Augland som sammen med prosjektleder, leder og ansatte på Helsehjelpen står for gjennomføringen av prosjektet. Det ble gjennomført anskaffelse av utstyret og vi hadde flere workshoper med Helsedirektoratet der fastleger, brukerrepresentanter, ansatte i prosjektet, deltagere fra hjemmetjenesten, sykehuset og tjenestekontoret sammen utarbeidet et pasientforløp og hensiktsmessige rutiner. I desember i fjor startet vi opp med 5 testpasienter som har gitt, og fortsatt gir oss, verdifulle tilbakemeldinger som gjør at vi kan forbedre rutinene våre og sikre at utstyret fungerer optimalt.

Nå er vi i gang med pasienter inn i prosjektet og så langt er det 18 som er henvist og som vi har besøkt eller skal besøke i nær fremtid. I år skal vi også opprette et brukerpanel som skal være en arena for medvirkning i utviklingen av dette nye tilbudet.

Nå skal vi ta imot alle pasienter i målgruppen som fastlegene mener kan ha nytte av å delta. Parallelt hentes det inn data slik vil kunne si om dette er noe vi bør stase på fremover. Helsedirektoratet skal benytte resultatene fra utprøvingen i Larvik og de fem andre kommunene for å gi nasjonale anbefalinger når prosjektet er over.

Fornøyde pasienter

Noen pasienter har allerede prøvd ut utstyret over en periode. Frode Walderhaug (78) sier dette om medisinsk avstandsoppfølging i Larvik:

«Dette utstyret og oppfølgingen fra sykepleier gir meg en trygghet i hverdagen. Avviker målingene vesentlig fra min normal, blir jeg kontaktet av sykepleier som vil vite hvordan det står til. Med dette utstyret kan jeg følge med på hva som skjer med pusten og få bekreftet om det er forandring i lungekapasiteten.  Her kommer utstyret med faktaopplysninger og ikke bare synsing. Jeg er veldig fornøyd med prosjektet, og synes jeg er heldig som får denne oppfølgingen nå, men ikke bare at jeg er fornøyd, men det er den nærmeste familie også, de føler en stor, økt trygghet ved at noen følger med på meg»

 

web_frode-walderhaug.jpg
Til toppen